Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odsek za opštu upravu

Poslovi društvene brige o deci

Poslovi u vezi  upravnog postupka u ostvarivanju prava na dečiji dodatak, roditeljski dodatak, naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, regresiranja dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg odnosno četvrtog rođenja;

Poslovi u oblasti radnih odnosa radnika opštinske uprave i ostvarivanje prava radnika po osnovu rada;

 

Poslovi zaštite životne sredine

Poslovi u pripremi i vršenju inspekcijskih pregleda iz oblasti zaštite životne sredine koji su povereni opštini; iz planiranja i izgradnje objekata koji u većoj meri mogu ugroziti životnu sredinu od buke, zagađenja vazduha, utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti, utvrđivanja ispunjenosti uslova i sprovođenja mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja i odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog stanja; pripremanje rešenja o davanju saglasnosti ili odbijanju davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja životne sredine za projekte u oblasti privrede, industrije, saobraćaja, energetike i dr. koji u značanoj meri mogu da zagade životnu sredinu;  priprema rešenja o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu i priprema rešenja o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu; organizovanje i vođenje javnih prezentacija i javnih rasprava; učestvuje u radu tehničke komisije i sarađuje sa naučnim i stručnim organizacijama u postupku procene uticaja na životnu sredinu; vrši ocenu izveštaja o strateškoj proceni; sprovodi postupak izdavanja integrisane dozvole.

 

Invalidsko-boračka zaštita

Vođenje upravnog postupka za ostvarivanje prava na ličnu vojnu invalidninu (ratnu i mirnodopsku); ostvarivanje prava na mesečna novčana primanja i svih prava koja iz toga proističu; ostvarivanju prava na civilnu invalidninu i utvrđivanju njihovih primanja; utvrđivanju mesečnih novčanih primanja prema novim osnovicama.

 

Poslovi matičara

Vodi matične knjige za mesto Plandište i duplikate matičnih knjiga za sva naseljena mesta na području opštine; vodi upravni postupak u oblasti građanskih stanja; izdaje potrebna uverenja na osnovu evidencije koju vodi; vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa i izdaje i overava radničke knjižice; učestvuje u postupku zaključenja braka; vodi knjigu državljana i obavlja sve radnje koje iz toga proizilaze.

 

Poslovi pisarnice

Vodi kartoteku opštinske uprave; signira poštu; obavlja dostavljanje predmeta odeljenjima na obradu; prima završene predmete u arhivu i vrši izlučivanje arhivske građe; izrađuje izveštaj o predmetima upravnog postupka i sastavlja tromesečne preglede; vrši distribuciju službenih listova;vrši nabavku potrebnog materijala i sredstava; umnožava materijale za potrebe Skupštine, Opštinskog veća i organa uprave.

 

Poslovi saradnika u kabinetu predsednika opštine

Obavlja poslove uspostavljanja veza na telefonskoj centrali, prijem stranaka;  poslove daktilografije za potrebe predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i načelnika opštinske uprave; vodi evidenciju o sastancima predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i zakazuje iste za potrebe predsednika i zamenika; skida e-mail poštu i o istoj  blagovremeno obaveštava; popunjava potrebne obrasce za predsednika opštine i zamenika predsednika opštine i iste šalje na potrebne adrese; vodi računa o potrebnoj reprezentaciji za predsednika opštine i zamenika predsednika opštine; po potrebi vodi i ostale evidencije po nalogu predsednika opštinei zamenika predsednika opštine; upućuje stranke i po potrebi popunjava za njih zahteve, a koji se upućuju predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine; pomaže sekretaru administativno ukoliko se ukaže potreba.

 

Poslovi vođenja biračkih spiskova i administrativno-tehničkih poslova za skupštinu opštine

Obavlja sve poslove u vezi izrade biračkog spiska za opštinu Plandište, odnosno za sva naseljena mesta; vodi poseban birački spisak za nacionalne manjine; ažuriranja biračkog spiska i u tom cilju pribavlja neophodne podatke od nadležnih organa i priprema sve podatke za izradu rešenja o upisu, brisanju i promeni  podataka u biračkom spisku; obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine, Opštinskog veća, radnih tela Skupštine; stara se o pripremi materijala za sednice Skupštine, Opštinskog veća, radnih tela i vodi zapisnike na njihovim sednicama; stara se o pravovremenom dostavljanju pismenih otpravki sa sednica Skupštine, Opštinskog veća i radnih tela; priprema i kompletira materijale za sednice Skupštine opštine i Opštinskog veća.

 

Poslovi šefa mesne kancelarije

Velika Greda, Jermenovci, Margita, Hajdučica, Miletićevo i Banatski Sokolac, Dužine i Markovićevo,  Kupinik i Veliki Gaj,  Barice, Stari Lec.

Obavlja opšte administrativne poslove u sledećim oblastima: kancelarijsko poslovanje, građanska stanja, državljanstva, potpisa, prepisa, rukopisa, izdavanje uverenja po čl.161 i 162. ZUP-a; vodi evidenciju prispele dece polaznika prvog razreda osnovne škole; vrši prijem svih podnesaka koje građani upućuju organima uprave. U oblasti privrede i finansija pružaju radnicima opštinske uprave pomoć u prikupljanju podataka; obavlja administrativne poslove za mesnu zajednicu a po potrebi obavlja poslove dostavne službe za potrebe opštinske uprave i mesne kancelarije i održava čistoću u prostorijama i na prostoru oko mesne kancelarije u mestima u kojima nema dostavljača-kurira; vodi finansijko-knjigovodstvene poslove za mesnu zajednicu kada je to ugovorom preuzeto od mesne zajednice. Šef mesne kancelarije Stari Lec obavlja poslove vođenja duplikata matičnih knjiga za naseljeno mesto Plandište.

 

Poslova kurira u mesnim kancelarijama i Plandištu

Velika Greda, Jermenovci, Margita, Hajdučica,Dužine i Markovićevo, Barice, Veliki Gaj, Miletićevo i Plandište.

Obavlja poslove dostave svih pismena koja se upućuju preko mesne kancelarije ili iz mesne kancelarije i mesne zajednice iz naseljenog mesta; vrši odnošenje i donošenje pošte; održavaju čistoću u prostorijama mesne kancelarije i mesne zajednice; održavaju čistoću i košenje travnatih površina oko mesne kancelarije i mesne zajednice; vrši opravku inventara i održavanje objekata (čišćenje oluka, pretresanje crepa na krovu, trotoara ispred objakta i površina ispred objekata mesne kancelarije i mesne zajednice).

 

Poslovi vozača putničkog vozila

Vrši prevoz putničkim automobilom po nalogu izdatom od ovlašćenih funkcionera Skupštine opštine Plandište, odnosno Organa uprave; održava putnička vozila u ispravnom stanju uz vršenje sitnih popravki na vozilu bilo da sa njim upravlja vozač ili radnik organa uprave; vrši po dobijenom nalogu nabavku potrebnog materijala za organa uprave kao i odnošenje i donošenje sredstava za rad organa uprave na opravku ili servisiranje; vrši manje popravke na objektima i inventaru a po potrebi odnošenje i donošenje pošiljki sa pošte.

 

Poslovi kafe kuvarice

Priprema i služi tople (kafu i čaj) i hladne napitke (sokove, kiselu vodu i slično) i poslužuje funkcionere lokalne samouprave i goste, odbornike Skupštine opštine, članove radnih tela Skupštine opštine i radnike Opštinske uprave; obavlja manje složene poslove iz svog delokruga. Održava osnovnu higijenu prostorije u kojoj se pripremaju napitci i posuđe iz kojih se služe.

 

Poslovi na održavanju čistoće

Vrši održavanje čistoće službenih objekata i prostorija organa uprave; stara se o zagrevanju prostorija; stara se da prostorije budu uvek zaključane van radnog vremena;  čisti održava površine oko poslovnih zgrada kao i zelene površine u krugu Skupštine opštine; pere zavese poslovnih prostorija; drži u urednom i čistom stanju  inventar poslovnih prostorija.

 

Kontakt:

Šef odseka za Opštu upravu: Rade Surla, Dipl.pravnik

Tel: 013/861-033, 013/862-335

Mob: 062/88 63 537

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište

E-mail: rade.surla@plandiste-opstina.rs

 

Štampajte 14. jun 2016.