Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

ODELJENJE ZA PRIVREDU, FINANSIJE, PLANIRANJE I GRAĐENJE

Odeljenje za privredu, finansije, planiranje i građenje vrši poslove koji se odnose na: poljoprivredu, zadrugarstvo; šumarstvo; vodoprivredu; turizam i ugostiteljstvo; zanatstvo; robne rezerve i snabdevanje stanovništva; pripremu i realizaciju budžeta i završnog računa; praćenje ostvarivanja javnih prihoda budžeta; organizaciju finansijskih i računovodstvenih poslova budžeta; inspekcijski nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava; samodoprinos, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta, fondova i računa posebnih namena i druge poslove iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja za potrebe opštinske uprave; vršenje obračuna revalorizacije i otkupa stanova; pružanje finansijskih usluga drugim organima i organizacijama po posebnim ugovorima; obavljanje imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti opštine; upravljanje, korišćenje i raspolaganje nepokretnostima opštine; promet zemljišta i zgrada, prodaju stanova i dr.; uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti; staranje o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti; praćenje ostvarivanja osnovnih komunalnih  funkcija (snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, javne rasvete, saobraćaja i dr. u skladu sa zakonom); prati donošenje programa i planova komunalnih preduzeća na teritoriji opštine i njihovu realizaciju; vrši nadzor nad obavljanjem komunalnih delatnosti; vodi registar ulica, trgova i zgrada i odrećuje kućne brojeve; prati ostvarivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta; izdaje odobrenja za građenje; obezbeđuje tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole za objekte komunalne infrastrukture za koje opština ustupa gradsko građevinsko zemljište; stambenu izgradnju i održavanje stambenih zgrada; obavlja poslove vezane za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata i površina od značaja za opštinu; vanlinijski prevoz putnika; taksi prevoz; poslove u vezi sa cenama stambeno-komunalnih usluga; proveru ispravnosti tehničke dokumentacije; pripremu za donošenje i sprovođenje urbanističkih planova; evidentiranje bespravno izgrađenih objekata i njihovo usklađivanje sa planskim aktima; izdavanje odobrenja za građenje; tehnički pregled i izdavanje upotrebnih dozvola za objekte za koje je nadležna opština; izdavanje dozvole za obavljanje samostalne delatnosti; vođenje registra radnji; izradu nacrta programa razvoja male privrede; prostorni razmeštaj objekata male privrede; analitičko praćenje stanja u privatnoj svojini; poslove koji se odnose na mere zaštite u planiranju i izgradnji objekata; zaštitu vazduha; zaštitu zemljišta; zaštitu šuma; zaštitu voda; zaštitu biljnog i životinjskog sveta; zaštitu prirodnih dobara i zaštitu od buke; zaštitu od otpadnih i opasnih materija ; držanje i zaštitu životinja; prirodna lekovita svojstva u određenim područjima; obavljanje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti opština i to: građevinske, komunalne, inspekcije zaštite životne sredine i drugih inspekcija u skladu sa zakonom; obavlja i poslove lokalne poreske administracije; obavlja i druge poslove.

Radi objedinjavanja istih ili sličnih poslova koji su međusobno povezani, uspešnijeg izvršavanja poslova iz utvrđenog delokruga odeljenja, pune zaposlenosti i odgovornosti  radnika u njima, mogu se, u njihovom  okviru obrazovati unutrašnje organizacione jedinice (odseci, grupe i dr.).Za izvršavanje poverenih poslova iz izvorne nadležnosti opštine kao organizacioni oblik opštinske uprave na teritoriji mesne zajednice obrazuju se mesne kancelarije.

 

Kontakt:

Miloš Manojlović

Telefon: 013/861-033, 013/862-166

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište

E-mail: milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs

 

Štampajte 14. jun 2016.