Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odsek za privredu i finansije

Stara se o blagovremenom obavljanju poslova i rasporedu istih; prati propise, ukazuje na promene i stara se o blagovremenom usklađivanju rada odseka; izrađuje nacrte akata iz nadležnosti odseka; potpisuje sva akta iz nadležnosti odseka; sagledava materijalno-finansijski položaj budžetskih korisnka i prelaže preduzimanje mera; vrši izradu nacrta budžeta (preuzmi Odluku o budžetu za 2010); radi na izradi dopunskog budžeta; prati realizaciju ugovorenih obaveza; učestvuje u izradi plana javnih nabavki; priprema finansijski izveštaj za budžetsku godinu.

 

Poslovi trezora

Učestvuje u pripremi i sastavljanju finansijskog izveštaja za budžetsku godinu; učestvuje u izradi finansijskih planova; učestvuje u pripremi izveštaja; vodi evidenciju o dugovanjima i upravlja prilivima; obavlja kontrolu pojedinačnih zahteva za plaćanje; utvrđuje njihovu potpunost, istinitost i računsku tačnost, upisuje registarski broj; vodi posebne pomoćne evidencije; prati priliv sredstava poslove plaćanja rashoda i izdataka; vrši sravnjenje sa pomoćnim knjigama i sastavlja bilanse i izveštaje.

 

Poslovi blagajničkog poslovanja

Radi obračun zarada zaposlenih, imenovanih i postavljenih lica; vodi poslove blagajne za potrebe Skupštine, njenih organa i tela kao i opštinskih fondova i blagajničko poslovanje za potrebe Opštinske uprave i radnika zaposlenih u Opštinskoj upravi; vodi odgovarajuće evidencije; vrši sve isplate računa za potrebe Skupštine, njenih organa, radnih tela i određene poslove iz oblasti društvene brige o deci; obavlja daktilografske poslove svog radnog mesta, kao i druge poslove   koji proističu iz materijalnih propisa koji se odnose na finansijsko poslovanje.

 

Knjigovodstveno finansijski poslovi

Vodi finansijsko knjigovodstvo Skupštine opštine Plandište, Opštinskog veća i određenih opštinskih fondova, opštinske izborne komisije kao i knjigovodstvo ostalih radnih tela i organa Skupštine; priprema i izrađuje završne račune i periodične obračune i druge poslove sa svih žiro računa za koje vodi knjigovodstvo; obavlja i druge poslove koji su po prirodi proizišli iz finansijsko-knjigovodstvene oblasti.

 

Poslovi vezani za budžet i kontiranje

Knjiži sve promene na računima budžeta na osnovu zaprimljenih naloga za knjiženje; vrši kontrolu unetih podataka i obezbeđuje uvid u hronologiju izvršenih knjiženja, odlaže celokupnu dokumentaciju u registratore i čuva je na propisani način; vrši obračun revalorizacije otkupa stanova; obavlja daktilografske poslove svog radnog mesta.

 

Kontakt:

Šef odseka za privredu i finansije: Jožef Boroš

Telefon: 013/861-033, 013/861-012

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište

E-mail: jozef.boros@plandiste-opstina.rs


 

Štampajte 14. jun 2016.