Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odsek za planiranje i izgradnju

Urbanizam i građevinarstvo:

 

 • Učestvuje u pripremi prostorno planske i urbanističke dokumentacije koju donosi skupština opštine i prati realizaciju iste
 • Učestvuje u pripremi Strateških procena uticaja urbanističkih planova na životnu sredinu
 • Obavlja stručne i druge poslove za potrebe Komisije za planove
 • Vrši potvrđivanje urbanističkih projekata
 • Izdaje urbanističke uslove za potrebe ispravke granica susednih parcela
 • Vrši potvrđivanje projekata parcelacije i preparcelacije
 • Određuje zemljište za redovnu upotrebu objekata
 • Izdaje informacije o lokaciji
 • Sprovodi objedinjenu proceduru za izgradnju objekata
 • Izdaje lokacijske uslove
 • Izdaje građevinske dozvole za izgradnju objekata u skladu sa čl. 134. Zakon o planiranju i izgradnji
 • Vrši kontrolu temelja i izdaje potvrdu o usaglašenosti izgrađenih temelja sa građevinskom dozvolom
 • Vrši kontrolu objekata u konstruktivnom smislu i smislu u saglasnosti sa građavinskom dozvolom
 • Izdaje upotrebne dozvole za objekte
 • Izdaje rešenja o odobrenju izvođenja radova na pomoćnom objektu po članu 145
 • Izdaje rešenjao odobrenju za izvođenje radova za adaptaciju, sanaciju, promenu namene objekta i radove na investicionom održavanju objekata i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom
 • Izdaje odobrenja za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata


Građevinska inspekcija

 

 •  Vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.


Građevinsko zemljište i imovinsko pravni poslovi

 

 • Stara se o uređivanju i korišćenju građevinskog zemljišta i učestvuje u izradi godišnjih i srednjoročnih programa uređenja građevinskog zemljišta
 • Obavlja imovinsko pravne i druge poslove vezane za građevinsko zemljište i objekte u javnoj svojini
 • Sprovodi postupak konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu


Saobraćaj

 

 • Stara se o izgradnji održavanju lokalnih puteva i ulica
 • Stara se o tehničkoj regulaciji saobraćaja na lokalnim putevim i ulicama
 • Vrši pregled vozila za obavljanje auto taksi prevoza putnika i izdaje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje auto taksi prevoza.
 • Obavlja poslove vezane za linijski prevoz putnika na području opštine
 • Obavlja poslove vezane za bezbednost saobraćaja


Komunalne delatnosti i komunalna inspekcija

 

 • Priprema opšta i pojedinačna akta iz komunalne oblasti za potrebe Skupštine opštine i Opštinskog veća
 • Prati donošenje i realizaciju planova i programa komunalnih preduzeća
 • Vrši poslove vezane za obavljanje komunalnih usluga
 • Vrši nadzor nad obavljanjem komunalnih usluga
 • Izdaje odobrenja za zauzeće javnih površina i postavljanje privremenih objekata na njima.
 • Izdaje odobrenja za rad duži od propisanog za ugostiteljske, trgovinske i druge objekte.
 • Odobrava eshumaciju i prevoz posmrtnih ostataka preminulih osoba
 • Vrši nadzor nad primenom opštinskih odluka vezanih za postavljanje objekata na javnim površinama, obavljanje auto taksi prevoza, radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i drugih objekata, snabdevanja vodom za piće, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, odvođenje atmosferskih voda iz naselja, rad komunalnih deponija, zaštitu komunalnih objekata, držanje životinja, sahranjivanje na grobljima, rad zelenih i drugih pijaca, javnu rasvetu


Stanovanje i poslovni prostor

 

 • Vodi evidencije o stanovima i poslovnom prostoru u javnoj svojini Opštine
 • Stara se o korišćenju stanova i poslovnog prostora u javnoj svojini čiji je korisnik Opština
 • Obavlja administrativne poslove vezane za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove
 • Izdaje potvrde o etažnoj svojini na objektima i overava etažne planove
 • Izdaje brisovne dozvole za terete upisane u katastru nepokretnosti u korist opštine Plandište


Vodoprivreda

 

 • Izdaje vodoprivredne uslove, vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole iz nadležnosti lokalne samouprave a u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o vodama


Preduzetništvo

 

 • Vrši prijem prijava za osnivanje, promene, brisanje preduzetničkih radnji i zahteva za izdavanje izvoda iz Agencije za privredne registre
 • Izdaje uverenja o obavljanju delatnosti za preduzetničke radnje koje su bile upisane u registar koji je vodila opštinska uprava
 • Ostvaruje neposredu saradnju sa APR i pruža tehničku i drugu pomoć preduzetnicima u komunikaciji sa agencijom
 • Ostvaruje neposredno komunikaciju sa RPK vezanu za razvoj preduzetništva


Investicije

 

 • Ostvaruje neposrednu saradnju sa investicionim fondovima , ministarstvima i pokrajinskim sekretarijatima u realizaciji investicionih projekata vezanih za izgradnju komunalne i druge javne infrastrukture čiji je nosilac Opština i mesne zajednice
 • Učestvuje u pripremi projektne i druge dokumentacije za realizaciju planiranih investicija čiji je nosilac opština i mesne zajednice

 

Kontakt:

Šef odseka za urbanizam, planiranje i izgradnju: Nikola Poznić

Telefon: 013/861-033, 013/861-548

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište

E-mail: nikola.poznic@plandiste-opstina.rs

 

 

Štampajte 14. jun 2016.