Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odsek za lokalnu poresku administraciju

Služba za lokalnu poresku administraciju vrši naplatu izvornih javnih  prihoda jedinice lokalne samouprave, propisane odredbom člana 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, a to su:

1. Porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava  i porez na nasleđe i poklon,

2. Lokalne komunalne takse (isticanje firme na poslovnom prostoru),

3. Prihodi po osnovu samodoprinosa,

4. Naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Služba za lokalnu presku administraciju u skladu sa materijalnim propisima kojima su uvedeni i uređeni lokalni javni prihodi i odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji od 01.01.2009. godine, kada je i konstituisana, obavlja sledeće poslove:

- Vrši evidenciju obveznika lokalnih javnih prihoda;

- Prima, obrađuje, kontroliše i evidentira podatke iz poreske prijave;

- Utvrđuje obaveze rešenjem po osnovu lokalnih javnih prihoda;

- Evidentira utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu;

- Knjiži izvršene uplate lokalnih javnih prihoda;

- Vrši poslove redovne i prinudne naplate poreskog duga;

- Vrši poslove u vezi prijava potraživanja u postupcima privatizacije,

stečaja, likvidacije;

- Rešava u prvom stepenu po izjavljenim žalbama i vodi ponovni

postupak po poništenim upravnim aktima drugostepenog organa;

- Podnosi zahteve za vođenje poreskoprekršajnog postupka;

- Vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode;

- Vrši poslove u vezi povraćaja i preknjižavanja lokalnih javnih prihoda;

- Izdaje uverenja i potvrde u vezi lokalnih javnih prihoda;

- Izveštava u vezi lokalnih javnih prihoda;


Obrasce Poreskih prijava poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica:

Obrazac PPI-1 možete preuzeti ovde.

Prilog-1 uz Obrazac PPI-1 možete preuzeti ovde.

Podprilog uz Prilog-1 možete preuzeti ovde.

Prilog-2 uz Obrazac PPI-1 možete preuzeti ovde.

Obrazac PPI-2 možete preuzeri ovde.

 

Kontakt:

Šef odseka za lokalnu poresku administraciju: Aleksandar Savkov

Telefon: 013/861-033, 013/862-298

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište   (kancelarija broj 5)

E-mail: aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs

E-mail: jadranka.graovac@plandiste-opstina.rs

 

Uslužni centar:

Telefon: 013/862-308

E-mail: lokalna.poreska@plandiste-opstina.rs

Radno vreme: radnim danom 08.00-13.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište   (šalter broj 4)

 

 

Štampajte 14. jun 2016.