Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odsek za poljoprivredu

Odsek za poljoprivredu

Prati  stanje  u  poljoprivredi,učestvuje  u  postupku  izdavanja  poljoprivrednog  zemljišta  u  zakup, daje nacrte i pravce razvoja poljoprivrede u  opštini Plandište, prati strategiju  razvoja  poljoprivredne  proizvodnje  u  Republici  Srbiji  i  usklađuje  strategiju  opštine Plandište  sa  istom, učestvuje  u  registraciji  poljoprivrednih  gazdinstava i u tom delu pruža stručnu pomoć, uspostavlja stručnu saradnju sa poljoprivrednim i zadružnim savezima, ostvaruje  saradnju  sa  saradnikom  zaduženim  za  Fondove  za  razvoj, obavlja  sve  poslove  vezane  za  evidenciju  i  statistiku  u  delu  poljoprivredne  proizvodnje, obavlja  i  ostale  poslove  iz  oblasti  poljoprivrede, obavlja  najsloženije  poslove  iz  oblasti poljoprivrede  koji  su  u  ingerencijama  opštinske  uprave.

 

Poslovi registracije poljoprivrednih gazdinstava i drugi poslovi iz oblasti poljoprivrede

Obavlja  poslove  registracije  poljoprivrednih  gazdinstava  u  skladu  sa  propisima,sarađuje  sa  upravom  za  javna  plaćanja u delu  poslova  koji  su  vezani  za  registraciju  poljoprivrednih  gazdinstava, vodi evidenciju  iz  obalsti  poljoprivrede  za  opštinu  Plandište, popunjava  statistiku  vezanu  za  poljoprivredu, prikuplja  podatek  kako  za  individulani  sektor  tako  i  za  poljoprivredna  gazdinstva  iz  oblasti  poljoprivrede.

 

www.minpolj.gov.rs

www.psp.vojvodina.gov.rs

 

Kontakt:

Šef odseka za poljoprivredu: Zoran Majkić

Telefon: 013/861-033, 013/862-325

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište   (kancelarija broj 1)

E-mail: zoran.majkic@plandiste-opstina.rs

 

 

Štampajte 14. jun 2016.