Načelnica Opštinske uprave: Aleksandra Odavić Mak, diplomirani pravnik

Telefon: 013/861-033
Faks: 013/861-134
E-mail: aleksandra.mak.odavic@plandiste-opstina.rs

 

Opštinska uprava u skladu sa zakonom:

  • Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština , Predsednik i Opštinsko veće;
  • Izvršava odluke i druge akte Skupštine , Predsednika i Opštinskog veća;
  • Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, privrednih društava, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
  • Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata Skupštine;
  • Izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
  • Dostavlja izveštaj o svom radu na izvršavanju poslova Opštine iz izvorne nadležnosti Opštine i poverenih poslova Skupštini, Predsedniku i Opštinskom veću po potrebi, a najmanje jednom godišnje;
  • Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština, Predsednik i Opštinsko veće.

U okviru Opštinske uprave obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova i Kabinet predsednika opštine kao posebna organizaciona jedinica. Osnovna unutrašnja organizaciona jedinica je odeljenje.