U okviru Opštinske uprave, obrazuje se Kabinet Predsednika opštine kao posebna organizaciona jedinica.

Kabinet Predsednika opštine obavlja savetodavne i protokolarne poslove, poslove odnosa sa javnošću i administrativno-tehničke poslove koji su od značaja za rad Predsednika opštine, kao i privlačenje investicija, upravljanje projektima i praćenje realizacije budžeta za investicije.

U Opštinskoj upravi Predsednik opštine postavlja najviše tri pomoćnika Predsednika za pojedine oblasti od značaja za Opštinu i to za: oblast ekonomski razvoj, projekte i sport, imovinsku-pravnu oblast i oblast finansija.

Pomoćnici Predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene ovom odlukom i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi. Za svoj rad pomoćnici Predsednika odgovaraju Predsedniku.

Radom Kabineta predsednika opštine kao posebne organizacione jedinice rukovodi šef kabineta.

Šef kabineta i zaposleni na radnim mestima u kabinetu zasnivaju radni odnos na određeno vreme – dok traje dužnost Predsednika opštine.

 

Related image Jelena Leontijević, strukovni ekonomista

 Telefon: 013/861-033; 013/861-199
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: office@plandiste-opstina.rs