Opis posla

Odeljenje za društvene delatnosti i poslove organa opštine obavlja sledeće poslove: praćenje i obezbeđivanje uslova za funkcionisanje i razvoj u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, sporta, dečije i socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, javnog zdravlja i primarne zdravstvene zaštite; programa i projekata za mlade; upravne, planske, analitičke i druge stručne poslove iz ovih oblasti; nadzor nad radom ustanova u društvenim delatnostima u kojima je osnivač Opština; praćenje stanja i ostvarivanje programa rada i razvoja ustanova; predlaganje mera u cilju sprovođenja utvrđene politike u ovim oblastima; praćenje sprovođenja propisa; vođenje drugostepenog postupka o pravima iz oblasti socijalne zaštite koja su u nadležnosti Opštine; stručne i administrativne poslove za komisije iz nadležnosti Odeljenja; predlaganje odluke o mreži ustanova dečije i socijalne zaštite, osnovnog i srednjeg obrazovanja; donošenje programa mera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta i razvoj oblika i usluga socijalne zaštite, u oblasti učeničkog i studentskog standarda; smeštaj u domove, oporavak, regresiranje školarine; pripremu predloge opštih i drugih akata, izveštaja i analiza za potrebe organa Opštine; vođenje upravnog postupka o pravu na dodatak na decu, roditeljski dodatak, naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta, naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, decu ometenu u razvoju i decu iz materijalno ugroženih porodica, odlučivanje u prvom stepenu o priznavanju zakonom određenih prava borcima, vojnim invalidima i porodicama palih boraca; inspekcijski nadzor nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja; inspekcijski nadzor u oblasti sporta; izradu predloga odluke o budžetu Opštine u delu koji se odnosi na oblast društvenih delatnosti; pripremu i utvrđivanje predloga finansijskih planova za korisnike budžetskih sredstava iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture i sporta i socijalne zaštite; kontrolu pojedinačnih zahteva za plaćanje; raspoređivanje sredstava korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija i kvota; praćenje izvršenja finansijskih planova; predlaganje promena u aproprijaciji i izmenu finansijskih planova korisnika budžeta iz oblasti društvenih delatnosti, ostvaruje saradnju sa organizacijama civilnog društva, verskim zajednicama i organizacijom Crvenog krsta; praćenje rada i pružanje pomoći mesnim zajednicama;

Obavlja poslove koji se odnose na: stručne i administrativno – tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine opštine, rad predsednika opštine i sednica Opštinskog veća i njihovih radnih tela; obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa opštine; obavljanje stručnih poslove koji se odnose na predstavke i predloge građana; uređenje i izdavanje „Službenog lista opštine Plandište“, Biltena opštine Plandište, koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije opštine; pripremu informacija i zvaničnih saopštenja organa Opštine. Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


Related image Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti i poslove organa opštine: Magdalena Tošić, diplomirani pravnik.

 Telefon: 013/862-335
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: magdalena.horvat@plandiste-opstina.rs

 

Related image Zamenica Načelnice Odeljenja za društvene delatnosti i poslove organa opštine: Tatjana Đorđijevski, prosvetni inspektor.

 Telefon: 013/861-033
 Faks: 013/861-134
E-pošta: tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs