Opis posla

Odeljenje za opštu upravu, ljudske resurse i zajedničke poslove obavlja sledeće poslove: unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave; organizaciju prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe; lična stanja građana i matičarske poslove; normativno-pravne poslove; pružanje pravne pomoći građanima; ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, imenovanih i postavljenih lica; analizu opisa poslova i radnih mesta u organima opštine i njihovo pravilno razvrstavanje u zvanja; priprema nacrt pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; vrši planiranje i razvoj kadrova u organima opštine; obavlja stručne poslove u vezi sa planiranjem organizacionih promena u organima opštine; priprema nacrt Kadrovskog plana i praćenje njegovog sprovođenja u organima; razvija sistem ocenjivanje rada službenika, sistematsko praćenje postignuća službenika; kontrolu nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju; vođenje biračkog spiska; stručne i administrativne poslove za sprovođenje izbora i organizaciju referenduma; unapređenje primene informacionih tehnologija; održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže; administriranje baze podataka; održavanje i razvoj aplikativnog softvera; organizaciju obuke zaposlenih u Opštinskoj upravi, kao i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština; uspostavljanje uslove za razvoj i održavnje geografskog informacioniog sistema (GIS-a) u saradnji sa nadležnim republičkim i opštinskim organima i organizacijama, kao i javnim preduzećima, sa teritorije opštine, čiji je osnivač opština, odnosno Republika.

U okviru Odeljenja se obavljaju poslove koji se odnose na: korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme; korišćenje, održavanje i obezbeđenje zgrade Opštine i službenih prostorija: obezbeđivanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača i staranje se o njihovom održavanju; održavanje čistoće poslovnih prostorija;  umnožavanje materijala; daktilografske poslove; organizaciju rada dostavne službe; administrativno – tehničke poslove nabavke materijala; sitnog inventara i osnovnih sredstava; obavljanje drugih servisnih poslova za potrebe organa opštine.

Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za izvršavanje određenih poslova iz izvorne nadležnosti Opštine kao i poverenih poslova državne uprave i stvaranje uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana, u okviru Odeljenja za opštu upravu, zajedničke poslove i ljudske resurse obrazuju se mesne kancelarije za sledeća područja:

Matično područje Plandište, koje čine naseljena mesta Plandište i Laudovac;
Matično područje Velika Greda, koje čini naseljeno mesto Velika Greda;
Matično područje Dužine, koje čine naseljena mesta Dužine i Markovićevo;
Matično područje Jermenovci, koje čine naseljena mesta Jermenovci i Barice;
Matično područje Kupinik, koje čine naseljena mesta Kupinik i Veliki Gaj;
Matično područje Margita, koje čini naseljeno mesto Margita;
Matično područje Miletićevo, koje čine naseljena mesta Miletićevo i Banatski Sokolac;
Matično područje Stari Lec, koje čine naseljena mesta Stari Lec i Hajdučica.

Sedište matičnih područja iz tačke 2. ove Odluke su:

Sedište matičnog područja Plandište je u Plandištu,
Sedište matičnog područja Velika Greda je u Velikoj Gredi,
Sedište matičnog područja Dužine je u Dužinama,
Sedište matičnog područja Jermenovci je u Jermenovcima,
Sedište matičnog područja Kupinik je u Kupiniku,
Sedište matičnog područja Margita je u Margiti,
Sedište matičnog područja Miletićevo je u Miletićevu,
Sedište matičnog područja Stari Lec je u Starom Lecu.

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izdavanja izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, praćenje biračkih spiskova, overu rukopisa,prepisa i potpisa, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno zakonom, vrši poslove prijemne kancelarije za Opštinsku upravu i vodi drugu evidenciju kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima. Mesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri Opštinska uprava. Mesne kancelarije vrše poslove prema stručnim uputstvima po nalogu Načelnika Opštinske uprave i načelnika Odeljenja za opštu upravu i opšte poslove.


Related image Načelnica Odeljenja za opštu upravu, ljudske resurse i zajedničke poslove: Lenuca Bogdanović, diplomirani menadžer.

 Telefon: 013/862-250
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: lenuca.bogdanovic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Zamenik Načelnice Odeljenja za opštu upravu, ljudske resurse i zajedničke poslove: Rade Surla, diplomirani pravnik.

 Telefon: 013/862-335
 Faks: 013/861-134
E-pošta: rade.surla@plandiste-opstina.rs