Opis posla

Odeljenje za privredu, lokalno-ekonomski razvoj, finansije i budžet i lokalnu poresku administraciju obavlja sledeće poslove: realizaciju razvojnih projekata od interesa za opštinu, predstavljanje investicionih potencijala opštine i realizaciju aktivnosti na privlačenju investicija; izrada normativnih i drugih akta iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja; staranje o ukupnom privrednom razvoju opštine; obavljanje upravnih i stručnih poslove u oblasti privrede; podsticanje i staranje  o razvoju turizma, starih zanata, poljoprivrede i ostalih privrednih grana; obavljanje poslova kategorizacije turističkih objekata u skladu sa zakonom; podsticanje preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine opštine; davanje informacija i pružanje tehničke pomoći pravnim licima pri realizaciji projekata, državnih subvencija i kredita; izrada baze podataka, praćenje, analiza i davanje izveštaja o stanju i kretanju privrednih aktivnosti na teritoriji opštine; izradu projekcije budućih kretanja i predlaganje strategije za dalji razvoj; uspostavljanje privrednih kontakata i staranje o privlačenju novih investitora u opštinu; obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova na vođenju, koordiniranju i servisiranju poslova iz oblasti ekonomskog razvoja opštine; predstavljanje mogućnosti i uslova za ulaganje u opštinu; organizaciju i učešće opštine na raznim promotivnim manifestacijama, sajmovima i privrednim izložbama; održavanje redovnih kontakta sa republičkim i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenjem investicija; predstavljanja opštine na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni ekonomski razvoj; kreiranje i organizaciju trening programa u skladu sa potrebama privrede; saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja; uspostavljljanja kontakata sa međunarodnim organizacijama i donatorima; istraživanje mogućnosti za finasiranje razvojnih programa;  pripremanje, upravljanje i realizacija razvojnih projekata i kapitalnih investicija u oblasti javne infrastrukture; praćenje  rada javnih preduzeća, društva kapitala kojima je opština osnivač ili suosnivač ili kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti i davanje mišljenja o njihovim izveštajima o radu; praćenje rada javnih preduzeća, javnih agencija, društava kapitala kojima je opština osnivač ili suosnivač u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, i drugih grana privrede i davanje mišljenja o njihovim izveštajima o radu; pripremanje nacrta odluka iz svoje nadležnosti; pripremanje nacrta strategija i programe razvoja opštine; izradu nacrta budžeta opštine uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku; pripremanje i dostavljanje korisnicima budžeta uputstva za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; staranje o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti; analiziranje predloga finansijskih planova budžetskih korisnika i kontrola njihove usaglašenosti sa uputstvom; pripremanje nacrta odluke o izmeni i dopuni budžeta (rebalansa); izrada predloga rešenja o privremenom finansiranju; obaveštavanje budžetskih korisnika o odobrenim raspoloživim aproprijacijama; pripremanje i utvrđivanje tromesečne, mesečne i šestomesečne kvote; razmatranje zahteva za izmenu kvote; predlaganje odluek o privremenoj obustavi izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; razmatranje predloga Plana izvršenja budžeta; donošenje odluke o izmeni Plana izvršenja budžeta; razmatranje zahteva za preuzimanje obaveza; donošenje rešenja o odboravanju preusmeravanja aproprijacija;  pripremanje nacrta rešenja o odobrenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve; otvaranje konsolidovanog računa trezora za dinarska i devizna sredstva,  podračuna dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebnih namenskih dinarskih računa korisnika javnih sredstava i ostalih pravnih licima i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora; bliže uređivanje načina korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a; izveštavanje o korišćenju sredstava opštine; staranje o plasiranju slobodnih novčanih sredstava i obaveštavanje Uprave za trezor; pripremanje zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10% prihoda opštine u tekućoj godini sa detaljnim obrazloženjem opravdanosti investicija zbog kojih nastaje prekoračenje; analizu dugoročne održivosti duga opštine; vođenje glavne knjige trezora i ostalih poslovnih knjiga sa posebnom evidnecijom za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava; vođenje pomoćnih knjigea; pripremanje projekcije i praćenje priliva prihoda i izvršenja rashoda na konsolidovanom računu budžeta; upravljanje gotovinom; primanje, zavođenje i kontrola zahteva za plaćanje i transfer sredstava i zahteve za plate; upravljanje informacionim sistemom u oblasti finansija; izradu periodičnih izveštaja i završnog računa konsolidovanog računa trezora; usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta, Upravom za trezor i dobavljačima; pripremanje i izvršavnjea plaćanje; vršenje monitoringa i evaluacije finansijskih planova po programskoj metodologiji; upravljanje imovinom (vođenje evidencija o osnovnim sredstvima i poslovnom prostoru; vršenje internih kontrolnih postupka; obavljanje pripremnih radnji i drugih poslova za sprovođenje propisa kojima se uređuje oblast finansiranja opštine;  pripremanje nacrta akata kojim se utvrđuju stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i drugih izvornih lokalnih prihoda i priprema simulacija i modela po pojedinim grupama obveznika na osnovu predloženog nacrta; organizovanje javne rasprave i druge oblike učešća javnosti u postupku prirpeme nacrta akata lokalnih izvornih prihoda.

Poslovi javnih nabavki odnose se na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki; pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama; obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki po proceduri propisanoj zakonom; sprovođenje postupaka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; sprovođenje objedinjenih nabavki za više naručilaca u skladu sa zakonom; objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, konkursne dokumentacije, obaveštenja i izveštaja na Portalu javnih nabavki; pružanje konsultanskih usluga i stručne pomoći direktnim i indirektnim  korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki; određivanje zaposlenih koji će predstavljati opštinu/opština u postupcima javnih nabavki koje sprovode drugi naručioci; prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti; sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama velike i male vrednosti i sprovedenim postupcima; dostavljanje u predviđenom zakonskom roku navedenih izveštaja Upravi za javne nabavke; praćenje realizacije zaključenih ugovora o javnim nabavkama; ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki; obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

Poslovi lokalne poreske administracije odnose se na: prijem, obradu, kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava; donošenje rešenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje; evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije, u skladu sa propisima; knjiženje izvršenih uplata po osnovu lokalnih javnih prihoda; kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije; obezbeđenje naplate poreske obaveze; poslove redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga; pokretanje postupka stečaja; podnošenja zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka; dostavljanje izveštaja sa dokazima Poreskoj policiji, kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; poslove prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima; pružanje pravne pomoći nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i drugim organizacionim jedinicama lokalne poreske administracije; vođenje jedinstvenog poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode; primenu jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacija i nomenklatura kodiranja podataka i tehniku obrade u skladu sa jedinstvenim informacionim sistemom za lokalne javne prihode; pripremu metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda; davanje besplatnih informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda; izdavanje uverenja i potvrda i izveštavanje lokalne samouprave i Poreske uprave u vezi sa lokalnim javnim prihodima i ostali poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Unutar Odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj, finansije i budžet i lokalnu poresku administraciju obrazuju se uže organizacione jedinice – Odsek za finansije i budžet, privredu i LER, Odsek za lokalnu poresku administraciju i Služba za poresku inspekciju.

Related image Načelnica odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj, finansije i budžet i lokalnu     poresku administraciju: Branka Pantić, master ekonomista.

 Telefon: 013/861-012
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: branka.pantic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šef odseka za finansije i budžet, privredu i LER: Jožef Boroš, diplomirani ekonomista.

 Telefon: 013/861-012
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: jozef.boros@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šef Odseka za lokalnu poresku administraciju: Aleksandar Savkov, ekonomista.

 Telefon: 013/862-298
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šefica Službe za poresku inspekciju: Jadranka Graovac, master ekonomista.

 Telefon: 013/862-298
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: jadranka.graovac@plandiste-opstina.rs