Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Pokreće se postupak javne nabavke 8/2017

18 april, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u  postupcima javnih  nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS„ br. 86/2015), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br.  4-82/2017-II od 18.04.2017.  godine,  Opština  Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka kotlarnice za Osnovnu školu „Dositej Obradović“ u Plandištu“, JNMV 8/2017, interni br. 4-97/2017-II u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

VASKRŠNJA ČESTITKA

13 april, 2017 Komentari su zatvoreni

IZVEŠTAJ SA 37. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

7 april, 2017 Komentari su zatvoreni

DODELJENA SREDSTVA ORGANIZACIJAMA CIVINOG DRUŠTVA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

Poslednjom, 37. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište koja je održana 04.04.2017. godine, predsedavao je predsednik Opštine i Veća, Jovan Repac. U sazivu je predloženo 5 tačaka dnevnog reda. Članovi Opštinskog veća opštine Plandište prvo su razmatrati Predlog Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine Plandište koja se uglavnom odnosila na dodelu resora poljoprivrede novom članu Veća, Jozefu Havijeru. Detaljnije…

NAJAVA 37. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

3 april, 2017 Komentari su zatvoreni

Nova, 37. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za utorak, 04.04. 2017. godine u 900 sati. U sazivu je predloženo 5 tačaka dnevnog reda. Članovi Opštinskog veća opštine Plandište će prvo razmatrati Predlog Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine Plandište a nakon toga i o Predlogu Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2017. godinu kao i Predlog Rešenja o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Plandište za 2017. godinu. Pretposlenja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe gradjana i drugih pravnih lica I tekuća pitanja.

IZVEŠTAJ SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE – USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

3 april, 2017 Komentari su zatvoreni

Na 12. sednici Skupštine opštine Plandište, kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik Skupštine opštine Plandište odbornici su razmatrali i odlučivali o 21 tački dnevnog reda. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Skupštine je predložio dopunu sa 2 tačke, usvajanjem ostavke člana Opštinskog veća i izborom novog člana. Detaljnije…

Obaveštenje za medije

3 april, 2017 Komentari su zatvoreni

Dana 04.04.2017. godine održaće se sednica Opštinskog Veća Opštine Plandište u 9 časova. Dnevni red sednice istaknut je na sajtu Opštine – Sednice Opštinskog veća.

PREDSEDNIK OPŠTINE URUČIO NAGRADE I NOVČANU POMOĆ STUDENTIMA

31 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Tradicija nagrađivanja naboljih studenata u opštini Plandište nastavlja se i ove godine. Za dobijanje novčane nagrade koja je ove godine u iznosu od 50.000 dinara studenti sa teritorije opštine Plandište trebalo je da ispune i kriterijum da imaju prosek strudiranja preko 8,5, da su redovni studenti na državnim fakultetima i da su sa prebivalištem na teritoriji opštine Plandište. Ove godine, kriterijume je ispunilo 19 studenata kojima je danas u prostorijama KOC-a „Vuk Karadžić“ Plandište, predsednik opštine, Jovan Repac uručio nagrade. Osim njih i studenti prve godine, njih 32 je takođe danas, dobilo novčanu pomoć koja će im se uplaćivati u narednih 10 meseci, po 5.000,00 dinara mesečno, kao podsticaj za dobro i redovno studiranje. Na uručivanju nagrada bio je prisutan i zamenik predsednika Goran Donevski, koji ujedno bio i predsednik Komisije za dodelu nagrada i pomoći studentima. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

29 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Predsednik opštine Plandište Jovan Repac, u petak 31. marta dodeliće novčane nagrade najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište za školsku 2016/2017 i novčanu pomoć studentima prve godine. Dodela će se obaviti u 10 časova u prostorijama Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ u Plandištu, Vojvode Putnika 58.

NAJAVA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

28 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Nova, 12. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 30.03.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 19 tačaka. Odbornici SO Plandište prvo će razmatrati Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Plandište Oline Rodić a zatim slede, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (prvi dopunski budžet), Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 36.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA – PREDLOŽEN PRVI DOPUNSKI BUDŽET

27 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 24.03.2017. godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Plandište, Jovan Repac. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik je predložio dopunu dnevnog reda predlogom Rešenja o izmenii Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu jednokratne pomoći u naturi u opštini Plandište. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici su prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim su utvrdili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet). U okviru ove tačke, rečeno je da se budžet za 2017. godinu projektuje na 474.150,105 dinara. Nakon toga usledio je Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda i Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima. Izmene u ovim Odlukama odnose se na kazne.koje će ubuduće, biti fiksne. Detaljnije…