Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Partneri

           Ova stranica web portala ima za cilj da predstavi i poveže NVO i lokalnu samoupravu uz akcenat na razvijanje  i uspostavljanje  jednog od ključnih aspekata  društveno odgovornog ponašanja.

           Organizacije civilnog društva različitih profila  promovišu građanski aktivizam, odnosno čine građane odgovornijim i aktivnijim učesnicima u vlasti.

           Da biste osnovali nevladinu organizaciju potrebno je da, pored vaše vizije šta želite da unapredite, ispunite i neke formalne zahteve koje postavlja Zakon o udruženjima usvojen sredinom 2009. godine

           Kako bi neka organizacija bila osnovana potrebno je da ima najmanje 3 osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

Osnivači mogu da budu građani koji imaju biračko pravo, tj. punoletni državljani Republike Srbije. Takođe, i maloletna osoba, sa najmanje 14 godina može biti osnivač udruženja, ako o tome da izjavu njen roditelj ili drugi zakonski zastupnik.

Osnivači treba najpre da se dogovore o misiji, cilju osnivanja organizacije, njenom imenu, regionu u kome će delovati, zatim o tome ko će biti najodgovorniji itd.

U skladu sa tim dogovorom osnivači pripremaju Statut organizacije, koji treba da po članovima odgovori na pitanja o:

  • nazivu, sedištu i unutrašnjoj organizaciji udruženja
  • misiji i ciljevima osnivanja organizacije
  • načinu na koji će organizacija sticati sredstva za obavljanje aktivnosti
  • pravima, obavezama i odgovornostima članova
  • tome ko je zastupa i predstavlja.

Organizacija se potom osniva na skupštini osnivača, na kojoj osnivači donose odluku o osnivanju i statut.

Pošto su doneti odluka o osnivanju i statut, organizacija upućuje zahtev za upis u registar i prijavu osnivanja i delovanja organizacije Agencija za privredne registre.Na njihovom sajtu možete pogledati i primere statuta, odluke o osnivanju, i zapisnika sa osnivačke skupštine.
Kada konačno pribavite sva potrebna dokumenta, onda treba da uplatite takse na žiro račun Agencije za privredne registre.

          Sva uputstva, spisak potrebnih dokumenata, broj žiro računa, adresu na koju treba da celokupnu dokumentaciju odnesete ili pošaljete, i kontakt telefon, možete videti na sajtu Agencije za privredne registre.  Nakon registracije, pošto vam APR odobri formiranje organizacije potrebno je da podnesete zahtev za izradu pečata, čiji ste oblik i sadržaj definisali u Statutu.
Takođe, organizacija će morati da pre dobavljanja sredstava otvori dinarski ili dinarski i devizni račun za pravno lice.

Štampajte 26. jul 2010.