Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj opštine Plandište formirana je u toku 2012. godine u okviru Odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj, finansije i budžet i lokalnu poresku administraciju.

Cilj osnivanja KLER-a jeste podsticaj lokalnog ekonomskog razvoja, pojačan priliv domaćih i stranih investicija i porast životnog standrada stanovnika opštine Plandište.

Aktivnosti KLER-a:

– Koordinacija izrade strateških akata opštine;
– Priprema i implementacija projekata;
– Jačanje kapaciteta;
– Infrastrukturna adaptacija zemljišta;
– Promocija opštine;
– Podrška MSP sektoru;
– Pravna oblast;
– Promocija mogućnosti i prednosti ulaganja i investiranja u programe razvoja opštine;
– Komunikacija sa potencijalnim investitorima, republičkim i pokrajinskim organima i institucijama nadležnim za ekonomski razvoj, NSZ, Udruženjima preduzetnika;

Nadležnosti i funkcije KLER-a:

– Marketing;
– Kontakti i direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici;
– Podrška procesu strateškog planiranja;
– Podsticaj finansiranja;
– Unapređenje radne snage;
– Priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za LER.

 

Kontakt:

Koordinator kancelarije za LER: Rade Surla, dipl. pravnik
Telefon: 013/862-335
Faks: 013/861-134
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište
E-mail: rade.surla@plandiste-opstina.rs