Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана за производњу у пољопривредном сектору. Укупна територија општине Пландиште износи 383,13 km2 или 38.313,9 Пољопривредаha.

На пољопривредно земљиште отпада 33.382,8 ha или 87,13%, а на непољопривредно земљиште отпада 4.931,1 ha, тј. 12,87% укупне површине територије Општине.

Обрадиво пољопривредно земљиште заузима 30.812,84 ha, тј. 92,30%, а необрадиво пољопривредно земљиште заузима 2.569,96 ha или 7,70% од укупног пољопривредног земљишта на територији општине Пландиште.

На територији општине Пландиште заступљено је земљиште од прве до седме бонитетске класе, али највећи проценат земљишта је треће и четврте класе, око 60%.

Циљ је да се у најскоријој будућности помогне да постојећи прерађивачки капацитети достигну своју оптималну испуњеност у погледу расположивих капацитета. Тиме би се дошло до апсорпције велике количине ратарских производа и могућег запошљавања одређеног броја сеоског становништва, а такође би се отвориле могућности за развој малих и средњих предузећа која би била део једног система са одређеним сигурностима.

Треба радити на производњи здраве хране која ће бити врло тражена у будућности и искористити близину границе која је потенцијал за развој међународне сарадње у свим видовима.

Биоенергетски ресурси – биомаса

Простор општине Пландиште је претежно пољопривредни крај са значајном количином био отпада, а енергетски потенцијал биомасе је концетрисан баш у отпадцима од пољопривреде (око 98 %). У Општини доминанто место у пољопривреди заузима ратарска производња и након исте остају велике количине биомасе, која се нажалост углавном пали, а мањи део се заорава. Мањи део биомасе може се добити и у воћарској производњи након орезивања.

Структура биомасе погодна је за производњу: енергетских брикета, пелета, биодизела, етанола. По неким прелиминарним прорачунима у општини Пландиште би се могло произвести од 10 до 18 милона литара нафте уколико се биомаса након производње не би спаљивала или заоравала.