Opština Plandište je poljoprivredna opština koja je u najvećoj meri vezana za proizvodnju u poljoprivrednom sektoru. Ukupna teritorija opštine Plandište iznosi 383,13 km2 ili 38.313,9 Poljoprivredaha.

Na poljoprivredno zemljište otpada 33.382,8 ha ili 87,13%, a na nepoljoprivredno zemljište otpada 4.931,1 ha, tj. 12,87% ukupne površine teritorije Opštine.

Obradivo poljoprivredno zemljište zauzima 30.812,84 ha, tj. 92,30%, a neobradivo poljoprivredno zemljište zauzima 2.569,96 ha ili 7,70% od ukupnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Plandište.

Na teritoriji opštine Plandište zastupljeno je zemljište od prve do sedme bonitetske klase, ali najveći procenat zemljišta je treće i četvrte klase, oko 60%.

Cilj je da se u najskorijoj budućnosti pomogne da postojeći prerađivački kapaciteti dostignu svoju optimalnu ispunjenost u pogledu raspoloživih kapaciteta. Time bi se došlo do apsorpcije velike količine ratarskih proizvoda i mogućeg zapošljavanja određenog broja seoskog stanovništva, a takođe bi se otvorile mogućnosti za razvoj malih i srednjih preduzeća koja bi bila deo jednog sistema sa određenim sigurnostima.

Treba raditi na proizvodnji zdrave hrane koja će biti vrlo tražena u budućnosti i iskoristiti blizinu granice koja je potencijal za razvoj međunarodne saradnje u svim vidovima.

Bioenergetski resursi – biomasa

Prostor opštine Plandište je pretežno poljoprivredni kraj sa značajnom količinom bio otpada, a energetski potencijal biomase je koncetrisan baš u otpadcima od poljoprivrede (oko 98 %). U Opštini dominanto mesto u poljoprivredi zauzima ratarska proizvodnja i nakon iste ostaju velike količine biomase, koja se nažalost uglavnom pali, a manji deo se zaorava. Manji deo biomase može se dobiti i u voćarskoj proizvodnji nakon orezivanja.

Struktura biomase pogodna je za proizvodnju: energetskih briketa, peleta, biodizela, etanola. Po nekim preliminarnim proračunima u opštini Plandište bi se moglo proizvesti od 10 do 18 milona litara nafte ukoliko se biomasa nakon proizvodnje ne bi spaljivala ili zaoravala.