У општини Пландиште доминантно место заузима ратарска производња која се у просеку одвија на око 30.500 ha, а значајно место заузима и производња воћа на око 300 ha.

Најзначајнији и најзаступљениији видови биљне производње су:

Ратарска производња

СунцокретУ оквиру ратарске производња у структури сетве житарице заузимају око 55 %, индустријско биље око 43 %, а крмно биље око 2 %.

На основу укупних приноса ратарских култура у општини Пландиште, закључује се да Општина представља добру и значајну сировинску базу ратарских производа.

Правци развоја ратарства у наредном периоду су:

 • Обезбедити довољне количине квалитетних сировина за прехрамбену индустрију;
 • Повећати производњу квалитетног семена за домаће произвођаче и за извоз;
 • Измена структуре сетве и примена нових технологија којима ће доћи до већих економских ефеката ратарске производње;
 • Повећати површине под индустријским и крмним биљем на рачун површина под житима;
 • Повећати површине за семенску производњу у условима наводњавања;
 • Очувати земљишне ресурсе водећи рачуна о квалитету земљишта;
 • Начином избора технологије производње позитивно утицати на животну средину;
 • Да као ослонац у креирању стратегије остану домаћи научно образовни институти и стручне службе.
Воћарска производња

ВишњаВоћарска производња на теритотрији општине Пландиште одвија се на око 300 ha.

У воћарској производњи доминантно место заузима производња вишања са око 56 %, затим следи производња шљива са око 20 % и производња лешника са око 12 %. На преосталим површинама врши се производња јабука, крушака, ораса, кајсија, купина и јагода.

Воћарство представља једну од најрентабилнијих грана пољопривреде. У општини Пландиште постоје велике могућности и природне предиспозиције за развитак савременог воћарства и упошљавања великог броја људи. Природни услови омогућавају успешно гајење скоро свих врста воћа, а нарочито вишње, шљиве, јабуке и лешника.

У циљу развоја воћарске производње на територији општине Пландиште, а у складу са оријентацијом на интезивирање ових облика пољопривредне производње неопходно је испоштовати следеће правце развоја у воћарству:

 • Донети стратегију развоја воћарске производње;
 • Задужити стручне службе за контролу садног материјала и по препорукама ове службе подизати нове воћњаке;
 • Садни материјал бирати према типовима земљишта;
 • Спровести санацију постојећих засада и крчење старих и дотрајалих, уз заснивање нових;
 • Подизати засаде избором отпорнијих врста и сорти, које нарочито показују отпорност према проузроковачима болести и штеточинама;
 • Перманентно повећати површине под трајним засадима, водећи рачуна о истовременом побољшању квалитета производње.

Брз развитак воћарства условио би и технички и економски прогрес, али паралелно би се морало радити на ревитализацији постојећих прерадних капацитета (хладњача у Великој Греди) и подизању нових у комбинацији са најсавременијом технологијом.

Повртарска производња

ПарадајзПовртарска производња у општини Пландиште слабо је заступљена. Поврће се узгаја углавном служи за сопствене потребе, а мањи део се продаје на локалној пијаци у седишту Општине, тј. у насељеном месту Пландишту.

Стакленика на територији општине Пландиште нема, а пластеници су заступљени у насељеним местима: Милетићеву, Јерменовцима и Пландишту.

Правци развоја повртарства су:

 • Подизање образовног нивоа пољопривредних произвођача, путем стручних саветовања о достигнућима у савременој повртарској производњи;
 • Повећање производње поврћа као другог усева;
 • Разноврснији производни програм, увођењем квалитетнијих и отпорнијих сорти високог нутритивног и здравственог квалитета;
 • Осавремењавање баштенског начина производње, уз избор сорти које захтевају веће ангажовање људске радне снаге и комбиновање са производњом у заштићеном простору;
 • Подизање већег броја батеријских стакленика и пластеника;

Обезбеђење вишег степена прераде на месту настанка сировина (сушење, смрзавање, паковање, производња амбалаже, транспорт итд.) у мини погонима као породични посао, као и даљи развој индустријско – прерађивачких капацитета.

Остали видови њивске производње

С обзиром на квалитет земљишта, у наредном планском периоду доћи ће до неминовног повећања у производњи на површинама под осталим културама на отвореном простору.

Потребно је сагледати могућност и израдити програм узгоја зачинског, ароматичног и лековитог биља, као и могућност узгоја цвећа.