Republika Srbija
AP Vojvodina
OPŠTINA PLANDIŠTE
Opštinska uprava Plandište

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21)

o g l a š a v a
RANI  JAVNI  UVID  POVODOM  IZRADE  
IZMENA  I  DOPUNA  PROSTORNOG PLANA

JAVNO SE IZLAŽE tekst i grafički materijal za rani javni uvid IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE PLANDIŠTE.

VREME IZLAGANJA elaborata za rani javni uvid Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište je 15 dana, počev od 24.11.2021. godine, radnim danima od 7 do 15 časova.

MESTO IZLAGANJA elaborata za rani javni uvid Izmena i dopune Prostornog plana opštine Plandište je zgrada Opštine uprave opštine Plandište, u Plandištu, ulica Vojvode Putnika br.38. kancelarija br. 16. Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs.

INFORMACIJE o elaboratu za rani javni uvid Izmena i dopune Prostornog plana opštine Plandište zainteresovana pravna i fizička mogu dobiti od stručne službe nadležne za poslove urbanizma, radnim danima u vremenu od 11. do 13. časova.

PRIMEDBE na elaborat za rani javni uvid Izmena i dopune Prostornog plana opštine Plandište za vreme trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu u pismenom obliku i predaju ih u kancelariji br.16. ili putem pošte.