Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Razno _IZVEŠTAJ SA 36.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA – PREDLOŽEN PRVI DOPUNSKI BUDŽET

IZVEŠTAJ SA 36.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA – PREDLOŽEN PRVI DOPUNSKI BUDŽET

Štampajte 27.03.2017.

Poslednja, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 24.03.2017. godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Plandište, Jovan Repac. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik je predložio dopunu dnevnog reda predlogom Rešenja o izmenii Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu jednokratne pomoći u naturi u opštini Plandište. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici su prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim su utvrdili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet). U okviru ove tačke, rečeno je da se budžet za 2017. godinu projektuje na 474.150,105 dinara. Nakon toga usledio je Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Odluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda i Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima. Izmene u ovim Odlukama odnose se na kazne.koje će ubuduće, biti fiksne.Većnici su na poslednjoj sednici utvrdili i Predlog Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište, a nakon toga su razmatrati Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo“ Plandište i utvrdili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo” Plandište. Na 36. sednici Opštinskog veća opštine Plandište, razmatran je i Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva, Izveštaj o radu Narodne biblioteka Plandište i Izveštaj o radu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište, sve za 2016. godinu a nakon toga su utvrđeni i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na ove Izveštaje za 2016. godinu.

Članovi Veća su razmatrali i Izvršenje plana rada Doma zdravlja “1. oktobar” Plandište za period od 01.01.2016 .- 31.12.2016. godinu, Narativni izveštaj o radu Centra za socijalni rad, takodje za prošlu godinu u okviru koga je rečeno da je tokom prošle godine u sistemu socijane zaštite bilo 1792 lica sa teritorije opštine Plandište. Razmatran je i Izveštaj o radu Crvenog krsta Plandište u koje se navodi da je tokom prošle godine podeljeno 17 tona humanitarne pomoći i da je kroz nekoliko edukacija prošlo 261 lice. I za ove Izveštaje, većnici su utvrdili Predloge Rešenja o davanju saglasnosti. Nakon toga, članovi Veća su na 36. sednici, jednoglasno utvrdili predloge Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor direktora javnog preduzeća i predlog Pravilnika o uvođenju procedure za plaćanje računa u Opštinskoj upravi Opštine Plandište. Usvojen je i Zaključak o usvajanju treće dopune i izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu u okviru kojih je rečeno da je do dopuna došlo zbog apliciranja po javnom konkursu za finansiranje i sufinasiranje projekata Autonomne Pokrajine Vojvodine koje raspisuje Uprava za kapitalna ulaganja. Većnici su upoznati i sa Konačnim predlogom za odobrenje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta za 2017. godinu. Za 19 godišnjih programa odobreno je 8 miliona dinara a za 7 posebnih programa, ukupno je odobreno 110.000,00 dinara.

Na dnevnom redu 36. sednice Opštinskog veća bili su još i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama kao i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisje za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine nakanade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja.

Pretposlednja i poslednja tačka bili su zahtevi i molbe građana u okviru koje je rečeno da će jednokratne novčane pomoći isključivo biti u nadležnosti Centra za socijalni rad opštine Plandište.

Kategorije:Razno