Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Naknadni upis u matičnu knjigu

Potrebna dokumenta za upis u MK rođenih:
- Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige možete preuzeti ovde
- Izvod iz matične knjige rođenih  za roditelje
- Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
- Uverenje o državljanstvu za roditelje
- Uverenje o prebivalištvu za roditelje (izdaje SUP Plandište)
- Kopija važeće lične karte za roditelje
- Medicinska dokumentacija koja prati činjenicu rođenja deteta
-Izjava svedoka koji su prisustvovali porođaju (ukoliko je dete rođeno van zdravstvene ustanove) daje se lično pred ovim organom
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Potrebna dokumenta za upis u MK umrlih:
- Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige možete preuzeti ovde
- Potvrda o smrti (izdata od strane lekara – u dva primerka)
- Izvod iz matične knjige rođenih  za umrlo lice
- Izvod iz matične knjige venčanih za umrlo lice
- Za lica koja su udovci: izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
- Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
- Uverenje o prebivalištvu za umrlo lice (izdaje SUP Plandište)
- Kopija lične karte pokojnika
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca:
Kancelrija br. 4

Republička administrativna taksa: 740 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj:
93228

Mesto predaje dokumenata i rešavanje predmeta: Kancelarija br. 4

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00

Telefon za informacije: 013/861-033

Štampajte 7. jun 2016.