Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika

Potrebna dokumenta:
-Zahtev za Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika možete preuzeti ovde
- Izvod iz matičnih knjiga rođenih za buduće supružnike
- Uverenja o državljanstvu
- Kopije ličnih karata za buduće supružnike
- Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod nadležnog suda sa izjavom o budućem prezimenu
- Kopija lične karte za punomoćnika
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Kancelarija br. 4

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.
Punomoćje važi 90 dana od dana overe nadležnog organa.

Republička administrativna taksa: 740 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj:
93228

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: kancelarija br. 4

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:
Brak se zaključuje po  prebivalištu lica koja zaključuju brak.

Štampajte 7. jun 2016.