Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Promena ličnog imena maloletnog deteta

 Potrebna dokumenta:
- Zahtev za promenu ličnog imena maloletnog deteta možete preuzeti ovde.
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete
- Uverenje o državljanstvu za dete
- Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku, ako je dete rođeno van braka
- Dokaz o prebivalištvu za roditelje i dete (izdaje SUP Plandište)
- Presuda o utvrđivanju-osporavanju očinstva ili zapisnik o priznavanju očinstva
- Izjava-saglasnost roditelja za promenu prezimena
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca i rešavanje predmeta: Kancelarija br. 4

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Republička administrativna taksa: 740,00 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:

Neophodno lično prisustvo roditelja deteta, kao i deteta ako je starije od 10 godina radi davanja saglasnosti za promenu.

Po Porodičnom zakonu prezime detetu se može promeniti utvrđivanjem ili osporavanjem materinstva odnosno očinstva i usvojenjem.

Ova procedura važi do navršene 15. godine starosti deteta. Posle navršenih 15 godina života lice sposobno za rasuđivanje ima pravo na promenu ličnog imena (lično ime je ime i prezime).

Štampajte 7. jun 2016.