Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Promena ličnog imena

Potrebna dokumenta:
- Zahtev za promenu ličnog imena možete pruzeti ovde
- Izjava za promenu ličnog imena
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Izvod iz matične knjige venčanih (ako se promena prezimena traži zbog činjenice razvoda braka, u izvodu iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih mora biti upisana činjenica razvoda braka)
- Uverenje o državljanstvu
- Uverenje o prebivalištu (izdaje SUP Plandište) ili fotokopija važeće lične karte
- Uverenje o izmirenom godišnjem porezu (izdaje Uprava javnih prihoda Plandište)
- Uverenje suda da nije podignuta optužnica (izdaje osnovni sud u Vršcu)
- Izvod iz matične knjige rođenih za decu podnosioca zahteva
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca i rešavanje predmeta: Kancelarija br. 4

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Izjavu za promenu ličnog imena podnosilac zahteva popunjava i potpisuje pred referentom u kancelariji br. 4 prilikom podnošenja zahteva.

Republička administrativna taksa: 740,00 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj:
93228

Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta : kancelarija br. 4

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00

Telefon za informacije: 013/861-033

Štampajte 7. jun 2016.