Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

 Potrebna dokumenta:
- Zahtev za izdavanje Uverenja o slobodnom bračnom stanju možete preuzeti ovde
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uverenje o državljanstvu
- Uverenje o prebivalištu (izdaje SUP Plandište) ili fotokopija važeće lične karte
- Za budućeg supružnika: fotokopija pasoša ili izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu ili propisno legalizovan uz prevod ovlašćenog sudskog tumača
- Za razvedene: Izvod iz matične knjige venčanih
- Za udovce: Izvod iz matične knjige umrlih za bračnog druga
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca i rešavanje predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.

U slučaju da se ne traži lično, obavezno je overeno punomoćje.
Punomoćje nije potrebno ako zahtev podnosi roditelj za dete i obrnuto.

Republička administrativna taksa: 1.100 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj:
93228

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena: Uverenje se izdaje po mestu upisa u MK rođenih ili po mestu prebivališta uz overenu izjavu da ne postoje smetnje za sklapanje braka.

Štampajte 7. jun 2016.