Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Izbegla i interno raseljena lica

Ovde možete dobiti potrebne informacije koje se odnose na izbegla i interno raseljena lica

Svi zahtevi Komesarijatu za izbeglice i migracije podnose se preko Poverenika za izbeglice Opštine Plandište.

 

Za registraciju i izdavanјe legitimacije raseljenog lica potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Lična dokumenta, (lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta – za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih i lična karta jednog roditelјa - za maloletne);
 3. Prijava boravišta;
 4. Izjava o smeštaju overena u opštini ili sudu, odnosno ukoliko stranka poseduje nepokretnost i u njoj boravi priložiti dokaz o vlasništvu;
 5. Dve fotografije (25×32 cm) za starije od šesnaest godina.

 

Zа izdavanјe duplikata legitimacije raseljenog lica potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Lična dokumenta (lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta – za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih, i lična karta jednog roditelјa – za maloletne);
 3. Prijava boravišta;
 4. Potvrda MUP-a o prijavi nestanka legitimacije raselјenog lica, odnosno priznanica Službenog glasnika RS o oglašavanju nevažećom iste;
 5. Dve fotografije (25x32cm) za starije od šesnaest godina.

 

Za promenu u samoj legitimaciji raseljenog lica potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Lična dokumenta (lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta – za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih i lična karta jednog roditelјa -  za maloletne);
 3. Prijava boravišta;
 4. Dokaz vezan za izmenu;
 5. Dve fotografije (25x32cm) za starije od šesnaest godina.

 

Za novorođenčad potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih;
 3. Prijava boravišta;
 4. Lične karte i legitimacije raselјenog lica oba roditelјa.

 

Za prestanak statusa izbeglice potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Rešenje o priznatom svojstvu izbeglog-prognanog lica;
 3. Izbeglička-prognanička legitimacija;
 4. Rešenje o prihvatu u državlјanstvo RS/ izvod iz istog/ uverenje o državlјanstvu RS.

 

Za priznanje statusa izbeglice maloletnom detetu potrebno je:

 1. Potpisan zahtev roditelјa,
 2. Nove izbegličke legitimacije na ime roditelјa,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete,
 4. Obrazac ZBEG 2.

 

NAKNADNA REGISTRACIJA IZBEGLICA:

 

Za ispravku/izmenu rešenja o priznavanju  svojstva izbeglog/prognanog lica i/ili potvrde o potvrđivanju svojstva  izbeglog/prognanog lica potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Izbeglička-prognanička legitimacija;
 3. Rešenje o priznavanju svojstva izbeglog/prognanog lica i/ili potvrda o potvrđivanju svojstva izbeglog/prognanog lica;
 4. Dokazi u vezi sa ispravkom/izmenom (izvodi iz matičnih knjiga).

 

Za overu rešenja Komesarijata za izbeglice klauzulom pravosnažnosti potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Original rešenje Komesarijata;
 3. Izbeglička-prognanička legitimacija.

 

Za dobijanje saglasnosti za promenu boravišta potrebno je:
(saglasnost izdaje poverenik za izbeglice na osnovu saglasnosti poverenika iz opštine u koju se lice preselјava)

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Dokaz da poseduje nepokretnost u opštini gde se preselјava, ili
 3. Izjava vlasnika, koji ga prima na smeštaj, overena u opštini;
 4. Dokaz da je kuća-stan, u koji ga prima njegov.

 

Za dobijanje potvrde da se lice nalazi/ne nalazi u bazi potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Lični dokument (izbeglička legitimacija ili lična karta).

 

Za dobijanje potvrde da je žalbeni postupak u toku radi regulisanja zdravstvene zaštite potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Rešenje o ukidanju statusa;
 3. Lični dokument (izbeglička-prognanička legitimacija).

 

Za naknadu pogrebnih troškova potrebno je:

 

 1. Potpisan zahtev stranke;
 2. Izvod iz matične knjige umrlih;
 3. Izbeglička-prognanička legitimacija  preminulog lica;
 4. Original računi pogrebnog preduzeća;
 5. Legitimacije podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva (izbegličko-prognaničke legitimacije, lična karta i izvod iz matične knjige rođenih, za maloletne članove porodičnog domaćinstva);
 6. dokaz o nezaposlenosti sa tržišta rada;
 7. dokaz o visini primanja članova porodičnog domaćinstva.

 

Naknada za delimično pokriće pogrebnih troškova pripada licu koje je snosilo troškove sahrane, pod uslovom:

 

 1. da je preminulo lice imalo status izbeglog-prognanog lica i da do momenta smrti nije imalo primanja, po bilo kom osnovu, u RS ili zemlјi porekla;
 2. da lice, koje ostvaruje pravo na naknadu za delimično pokriće pogrebnih troškova, nema prihode veće od 2.500 dinara, po članu porodičnog domaćinstva.

 

Kontakt:

Poverenik za izbeglice i migracije: Milica Grijak

Telefon: 013/861-033 lokal 21

Faks: 013/861-134

Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00

Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište    (kancelarija broj 7)

E-mail: milica.grijak@plandiste-opstina.rs
               milica.grijak@gmail.com

 

Više informacija na veb sajtu Komesarijata za izbeglice RS

 

Štampajte 12. jan 2017.