Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Prijava rođenja i određivanje ličnog imena

Potrebna dokumenta za decu rođenu u braku:
- Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
- Uverenja o državljanstvu oba roditelja
- Važeće lične karte oba roditelje sa usklađenim prezimenom za majku
- U slučaju da roditelji nose isto prezime, dovoljno je prisustvo jednog od roditelja
- U slučaju da roditelji nose različito prezime, potrebno je prisustvo oba roditelja

Potrebna dokumenta za decu rođenu van braka:

bez priznatog očinstva
- Izvod iz matične knjige rođenih za majku izdat posle rođenja deteta
- Uverenje o državljanstvu za majku
- Važeća lična karta majke
- Dovoljno je samo prisustvo majke
- Očinstvo se može priznati i naknadno posle završene prijave rođenja deteta

sa priznatim očinstvom
- Izvod iz matične knjige rođenih za majku izdat posle rođenja deteta
- Uverenje o državljanstvu za majku
- Važeća lična karta majke
- Izvod iz matične knjige rođenih za oca
- Uverenje o državljanstvu za oca
- Važeća lična karta oca
- Potrebno je prisustvo oba roditelja

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se prilažu u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja. U slučaju da roditelji ne prijave dete u zakonskom roku, za određivanje ličnog imena deteta nadležan je Centar za socijalni rad po prebivalištu roditelja (U centar za socijalni rad Plandište). Roditelji se obraćaju matičaru opštine na kojoj je dete rođeno, koji će uputiti dopis Centru za socijalni rad, za određivanje ličnog imena deteta.

Po završenoj prijavi, izvod iz matične knjige rođenih se dostavlja SUP Plandište, radi određivanja JMBG za dete.

Izvod iz matične knjige rođenih za dete izdaje se odmah po prijavi deteta,  u kancelariji br. 4.

Štampajte 17. jun 2015.