Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Promena prezimena posle razvoda braka u roku od 60 dana

Potrebna dokumenta:
-Zahtev za promenu prezimena posle razvoda
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Izvod iz matične knjige venčanih
- Uverenje o državljanstvu
- Uverenje o prebivalištu (izdaje SUP Plandište) ili fotokopija lične karte
- Pravosnažna presuda o razvodu
- Dokaz o uplaćenoj taksi
Mesto nabavke obrasca: Uslužni centar (šalter broj 2).

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji, i potrebno je da budu sa konstatacijom o prestanku braka.

Republička administrativna taksa: 300 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta : Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:
Izjava se daje pred matičarem mesta gde je prebivalište lica koje menja lično prezime

Štampajte 17. jun 2015.