Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Upis činjenice smrti u matične knjige na osnovu izvoda inostranih organa

Potrebna dokumenta:
- Zahtev u slobodnoj formi
- Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Izvod iz matične knjige venčanih
- Uverenje o državljanstvu
- Uverenje o nastanjenju (izdaje SUP Plandište)
- Po potrebi, i druga dokumenta
- Dokaz o uplaćenoj taksi
Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu.

Republička administrativna taksa: 300 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta : Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Štampajte 17. jun 2015.