Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Upis činjenice venčanja u matične knjige na osnovu izvoda inostranih organa

Potrebna dokumenta:
- Zahtev u slobodnoj formi
- Izvod iz matične knjige rođenih za ženika i nevestu
- Uverenje o državljanstvu za ženika i nevestu
- Uverenje o prebivalištu ili fotokopija lične karte
- Izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane sudskog tumača
- Po potrebi, i druga dokumenta
Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Republička administrativna taksa: 300 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta : Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013-861-033

Štampajte 17. jun 2015.