Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ koja su stekla državljanstvo Srbije 1992-2004

 Potrebna dokumenta:- Zahtev za upis u slobodnoj formi
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uverenje o državljanstvu
- Fotokopija lične karte
- Za udate/oženjene: Izvod iz matične knjige venčanih
- Za razvedene: pravosnažna presuda o razvodu braka
- Za udovce: Izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
- Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu rođenih

Za upis u matičnu knjigu venčanih
- Zahtev za upis u slobodnoj formi
- Izvod iz matične knjige venčanih
- Uverenje o državljanstvu
- Fotokopija lične karte
- Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu umrlih
- Zahtev za upis u slobodno formi
- Izvod iz matične knjige umrlih
- Uverenje o državljanstvu
- Fotokopija lične karte
- Po potrebi, i druga dokumenta

Mesto nabavke obrasca: Uslužni centar (šalter broj 2).

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.
Predata dokumentacija se zadržava.

Republička administrativna taksa: 740 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj:
32-022

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013-861-033

Napomena:
Zakonski rok za rešavanje predmeta je 30 dana od podnošenja zahteva.

Štampajte 17. jun 2015.