Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ primljenih u državljanstvo Srbije posle marta 2005

Potrebna dokumenta:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Za udate/oženjene: Izvod iz matične knjige venčanih
- Za udovce: Izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
- Za razvedene: pravosnažna presuda o razvodu braka
- Fotokopija lične karte (prva i druga strana) ili nekog drugog ličnog dokumenta sa JMBG

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta : Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:
Po prijemu Rešenja MUP Republike Srbije o prijemu u državljanstvo lice je obavezno da u što kraćem roku pribavi i preda matičaru potrebna dokumenta.

Istovremeno sa upisom državljanstva vrši se i upis u matičnu knjigu rođenih.

Štampajte 17. jun 2015.