Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Upis u matičnu knjigu rođenih državljana Republike Srbije rođenih u inostranstvu

Potrebna dokumenta:
- Zahtev u slobodnoj formi
- Izvod inostranog organa na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, ako je dete rođeno u braku, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku, ako je dete rođeno van braka
- Uverenje o državljanstvu za roditelje, odnosno roditelja
- Uverenje o prebivalištvu (izdato od SUP Plandište)
- Po potrebi, i druga dokumenta
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumenta:
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Republička administrativna taksa: 740,00 din.
Žiro račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj:
93228

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta : Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Štampajte 17. jun 2015.