Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Uverenje o državljanstvu

Potrebna dokumenta:
- Zahtev za izdavanje
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Uslužni centar (šalter broj 2).

Republička administrativna taksa: 740 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 440 din.

Mesto predaje obrasca i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:
Uverenja se izdaju za lica upisana u knjizi državljana ili u matičnim knjigama rođenih za sva naseljena mesta opštine Plandište.

Štampajte 17. jun 2015.