Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Sport i omladina

SPORT 

Sportske aktivnosti na teritoriji opštine se odvijaju u okviru 18 sportskih klubova, od čega je 11 fudbalskih, dva košarkaška, jedan karate, jedan odbojkaški i jedan šahovski, dok u dva neselja – Markovićevo i Stari Lec fudbalski klubovi formalno postoje, ali nisu aktivni. U okviru ovih klubova registrovano je ukupno oko 630 sportista. Zapažene rezultate, na takmičenjima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, postižu članovi karate kluba. U opštini rade 24 trenera.

Sva naselja (osim Markovićeva i Laudonovca) imaju otvorene uređene terene za fudbal. Veći deo ovih terena nije adekvatno opremljen pratećim sadržajima, ili su u lošem stanju, nedostaju komunalna infrastruktura i pristupne saobraćajnice. Veći deo aktivnosti malih sportova odvija se u okviru fiskulturnih sala osnovnih škola u Plandištu, Velikoj Gredi i Hajdučici. U Jermenovcima je u toku adaptacija fiskulturne sale. U daljem periodu neophodno je učiniti značajne napore na razvoju sportskog amaterizma i rekreativnog sporta, kao i obezbeđenje materijalnih uslova za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih sportskih objekata na području opštine.

Smernice razvoja:

1. Promovisanje zdravog načina života kroz promovisanje  fizičke aktivnosti

2. Podizanje nivo izgrađenosti i opremljenosti spotskih terena i igrališta

3. Edukacija sportskih radnika

4. Prosvećivanje stanovništva

 

OMLADINA

Opštinski prioriteti na lokalnom nivou su:

1. Povećanje nivoa informisanosti mladih u opštini Plandište Neadekvatna informisanost mladih o aktivnostima / uslugama koje lokalne institucije i organizacije pružaju na nivou opštine, predstavlja jedan od najvećih problema. Neadekvatna informisanost postoji i između samih lokalnih aktera, što se pokazalo u toku procesa prikupljanja podataka.

Navedena loša informisanost može da pogrešno uslovi da pojedine aktivnosti / usluge za mlade ne postoje, i da se započne njihovo uspostavljanje, što ne odgovara realnoj situaciji, već mnoge aktivnosti ne funkcionišu dobro (posebno razni oblici Savetovališta) – Adekvatnim informisanjem (i mladih i lokalnih aktera) omogućila bi se promocija i unapređenje onih aktivnosti i usluga za mlade koje postoje a nisu dovoljno dobrog kvaliteta.

2. Pomoć socijalno ugroženim kategorijama mladih Usled teške socijalne situacije kako u opštini tako i u zemlji, lokalna socijalna politika je jedan od opštinskih prioriteta. Opština Plandište ima usvojenu Strategiju razvoja sistema socijalne zaštite kojom se definišu oblici pomoći mladima iz socijalno ugroženih kategorija (mladi iz marginalizovanih grupa, mladi sa posebnim potrebama, mladi iz socijalno siromašnih porodica, mladi bez roditeljskog staranja, mladi sa društveno neadekvatnim socijalnim ponašanjem).

Iako navedena Strategija definiše mere pomoći ovim grupama mladih, LAP za mlade, takođe treba da sadrži deo koji podržava implementaciju Strategije razvoja socijalne zaštite (medijska podrška, podrška volontera u realizaciji pojedinih aktivnosti…), jer se radi o grupama mladih koji nisu u mogućnosti da brinu o sebi. Takođe, stalna izdvajanja iz opštinskog budžeta za pomoć ovim kategorijama mladih (stipendije, besplatne karte za prevoz, besplatne školske užine, pomoć u kupovini lekova i invalidskih pomagala), i dalje treba da bude sastavni deo LAPa za mlade, ali uz razvoj sistema praćenja efekata ovakvih mera, i unapređenje kriterijuma dodele.

 3. Smanjenje broja nezaposlenih mladih Nezaposlenost mladih je jedan od velikih problema kako na nacionalnom nivou (napomenuto u Nacionalnoj strategiji za mlade) tako i na lokalnom nivou. Nezaposlenost je posredno i jedan od razloga velikog odliva mladih iz opštine Plandište, što uslovljava i tendenciju depopulacije posebno seoskih oblasti opštine. Neprestan odliv mladih je jedan neprimetan ali dugoročno gledano najveći problem opština koje su male i koje nemaju razvijenu lokalnu ekonomiju. U ekonomsko siromašnom okruženju uticaj na problem nezaposlenosti je mali, ali i minimalni pomak na ovom polju može da bude efikasan za lokalnu sredinu. Aktivnosti usmerene na informisanje mladih o tome kako da započnu sopstveni biznis (posebno u oblasti poljoprivrede, kao i u oblasti usluga drugim kategorijama građana), gde mogu da dobiju finansijska sredstva za započinjanje sopstvenog biznisa (povratna i nepovrata, povoljni bankarski krediti…) u saradnji sa NSZ i Crvenim krstom Plandište i regionalnim NVO koji se bave ovom problematikom može da bude efikasan model pomoći mladima u opštini Plandište, u borbi protiv nezaposlenosti.

 4. Unapređenje kapaciteta lokalne KZM Osnaživanje lokalnih aktera da se bave omladinskom politikom na savremen i reformski način je jedan od osnovnih preduslova uspešne omadinske politike. Tu se posebno misli na kancelariju za mlade, koja kroz razvoj sopstvenih znanja i veština, treba u sledećih 5 godina da preraste u ne samo u koordinatora aktivnosti za mlade već i profesionalno informisanog lokalnog aktera koji će moći da kreira omladinsku politiku u svojoj sredini.

Aktivnosti KZM ne treba da budu okrenute samo mladima na teritoriji opštine i lokalnim institucijama i organizacijama već i regionalnim akterima koji će svojim resursima i programima unaprediti i položaj mladih u opštini Plandište.

Kontinuirana saradnja sa lokalnim i regionalnim medijima treba da bude jedna od aktivnosti, jer će se tako uticati ne samo na informisanost lokalne sredine i samih mladih, već će se stvarati i pozitina klima u sredini za šire društveno angažovanje na poboljšanju položaja mladih

U narednom perioduKZM treba da bude prepoznata od strane mladih kao, mesto koje je namenjeno njima, koje kreira i sprovodi aktivnosti na čiji će sadržaj sami mladi uticati i kao mesto koje može da im pruži sve potrebne informacije.

 

Kontakt:

Telefon: 013/862-338 (sport)

E-mail: sportplandiste@yahoo.com
kancelarijazamlade@yahoo.com

 

Više informacija na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu 

 


Štampajte 21. avg 2015.