Svojstvo ratnog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, ozlede i bolesti

Ovo svojstvo mogu da ostvare lica, učesnici rata 1941-1945, kao i lica koja su učestvovala u ratovima na prostoru bivše SFRJ od 1990. do 1995. kao pripadnici i dobrovoljci u JNA i pripadnici Vojske Jugoslavije i lica koja su obavljala poslove državne bezbednosti u oružanim akcijama za vreme NATO agresije.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida;
 2. lična karta (fotokopija);
 3. izvod iz MKR;
 4. uverenje o državljanstvu;
 5. medicinska dokumentacija o lečenju iz vremena nastanka oštećenja i vremena podnošenja zahteva;
 6. uverenje o okolnostima povređivanja (izdaje nadležni vojni ili drugi nadležni organ);
  vojna knjižica (fotokopija).
Svojstvo mirnodopskog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, ozlede i bolesti

Ovo svojstvo mogu da ostvare lica jugoslovenski državljani koji su u miru kao vojnici na služenju vojnog roka, studenti vojne akademije, učenici srednje vojne škole, lica u rezervnom sastavu, slušaoci škole za rezervne oficire kao i dobrovoljci na vojnoj dužnosti u Vojsci Jugoslavije ili Vojsci Srbije i Crne Gore u vršenju vojne službe ili dužnosti u vezi sa službom zadobili povredu ili ozledu bez svoje krivice pa je nastupilo oštećenje njihovog organizma najmanje 20%.

(Za navedena lica koja su obolela na službi u Vojsci SCG procenat oštećenja je 60%)

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida;
 2. lična karta (fotokopija);
 3. izvod iz MKR;
 4. uverenje o državljanstvu;
 5. medicinska dokumentacija o lečenju,
 6. uverenje vojne jedinice o okolnostima povređivanja ili rešenje o otpuštanju iz Vojske Srbije i Crne Gore,
 7. uverenje Vojnog odseka o vremenu provedenom na redovnom odsluženju vojnog roka (izdaje vojni odsek prema mestu prebivališta stranke);
 8. vojna knjižica (fotokopija).

Povećanje procenta vojnog invaliditeta lica koja imaju svojstvo ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida mogu tražiti povećanje već postojećeg procenta vojnog invaliditeta.

Po isteku dve godine od dana donošenje konačnog rešenja o sticanju svojstva ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida, vojni invalid može podneti novi zahtev za utvrđivanje novog procenta invaliditeta a u vezi sa nastalom promenom.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta;
 2. nalaz lekara specijaliste o tome da je nastupila promena od uticaja na raniji utvrđeni invaliditet.
Porodična invalidnina po palom borcu

Osnovno pravo porodice palog borca je pravo na porodičnu invalidninu (pravo na mesečni novčani iznos).

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 2. lična karta ili izbeglička legitimacija (fotokopija);
 3. izvod iz MKV;
 4. izjava dva svedoka da se udova nije preudala;
 5. izvod iz MKR za decu;
 6. školska potvrda za decu školskog uzrasta;
 7. uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva i decu;
 8. uverenje o okolnostima pogibije palog borca (izdaje nadležan vojni organ);
 9. izvod iz MKR i MKU za lice od koga se izvodi pravo.
Uvećanje porodične invalidnine

Roditelj palog borca koji nije imao druge dece ili koji je imao više dece kome su ostala deca izgubila život kao građanske žrtve rata ima pravo na uvećanje porodične invalidnine.

Takođe, i bračni drug palog borca koji nema dece odnosno ako ima jedno dete ili više dece koja su nesposobna za privređivanje, pod uslovom da je nesposobnost nastupila pre 15 godine života, odnosno do navršenih 26 godina , ako je dete bilo na školovanju, pored prava na porodičnu invalidninu ima pravo na uvećanu porodičnu invalidninu.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava;
 2. fotokopija lične karte ili legitimacije prognanog lica;
 3. izjava dva svedoka da podnosilac zahteva nema više dece tj. da mu je poginuli borac bio jedino dete;
 4. izvod iz MKR i MKU za lice od koga se izvodi pravo;
 5. uverenje vojnog organa o datumu i okolnostima pogibije palog borca;
 6. izvod iz MKR za dete palog borca;
 7. školska potvrda za decu školskog uzrasta.
Porodična invalidnina po umrlom vojnom invalidu

Članovi uže porodice palog borca, članovi uže porodice vojnog invalida od I do VII grupe, posle njegove smrti, i članovi uže porodice lica koje je poginulo ili umrlo od posledica rane, povrede, ozlede ili bolesti zadobijene pod okolnostima iz člana 7.i 9.Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca imaju pravo na porodičnu invalidninu (Službeni list SRJ 24/98) (odnosi se na mirnodopske vojne invalide).

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po umrlom vojnom invalidu;
 2. fotokopija lične karte;
 3. izvod iz MKV;
 4. izjava dva svedoka da se udova nije preudala;
 5. izvod iz MKR za podnosioca zahteva i decu;
 6. školska potvrda za decu školskog uzrasta;
 7. uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva i decu;
 8. izvod iz MKU za pokojnog vojnog invalida.
Borački dodatak

Borački dodatak je dodatak uz zaradu ostvarenu po osnovu radnog odnosa.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava na borački dodatak;
 2. potvrda o radnom odnosu koju izdaje poslodavac;
 3. potvrda o visini isplaćene mesečne zarade (izdaje poslodavac);
 4. potvrda o minimalnoj zaradi po kolektivnom ugovoru;
Ortopedska i druga pomagala

Vojni invalid ima pravo na ortopedska i druga pomagala za opštećenje organizma po osnovu kojih mu je priznat vojni invaliditet, u skladu sa medicinskim indikacijama utvrđenim Pravilnikom za ortopedska i druga pomagla vojnih invalida (“Službeni list SRJ” broj 37/2000).

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. Zahtev za priznavanje prava na ortopedska i druga pomagala;
 2. nalaz i mišljenje Komisije za pregled VI (upućujue prvostepeni organ po službenoj dužnosti).
Pravo na putničko motorno vozilo

Vojni invalid kome je svojstvo vojnog invalida prve grupe priznato trajno zbog amputacije ili teških opšećenja ekstremiteta izjednačenih sa amputacijom ekstremiteta i zbog gubitka vida na oba oka, ima pravo na putničko motorno vozilo domaće proizvodnje zapremine do 1000 cm3.Vojni invalid može ponovo ostvariti pravno na putničko motorno vozilo po isteku 7 godina od dana preuzimanja ranije primljenog vozila.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava na putničko motorno vozilo;
 2. rešenje o priznatom svojstvu (važi za invalide I grupe – 100% invaliditeta).
Pomoć u slučaju smrti vojnog invalida

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

1. zahtev;
2. izvod iz MKU vojnog invalida;
3. izjava dva svedoka o činjenici da je podnosilac zahteva živeo u istom domaćinstvu sa vojnim invalidom ili se starao o njemu najmanje godinu dana pre smrti, kao i to da je snosio troškove sahrane umrlog vojnog invalida.

Pravo na besplatnu i povlašćenu vožnju

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 

 1. Zahtev za besplatnu i povlašćenu vožnju;
 2. Izdavanje i overa knjižica;
 3. Objava za povlašćenu vožnju.
Nadoknada za ishranu i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu po pozivu nadležnog organa

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava;
 2. fotokopija lične karte korisnika lične ili porodične invalidnine;
 3. fotokopija lične karte pratioca korisnika lične ili porodične invalidnine kome je priznato pravo na dodatak za negu i pomoć i pratioca deteta korisnika do navršene 15 godine života;
 4. izvod iz MKR za dete korisnika porodične invalidnine.
Nega i pomoć

Pravo na negu i pomoć imaju invalidi od I do IV grupe.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava na dodatak, negu i pomoć;
 2. nalaz lekara specijaliste o potrebi za negom i pomoći drugog lica;
Ortopedski dodatak

Pravo na ortopedski dodatak (mesečni novčani iznos) ima vojni invalid od I do VI grupe kome je vojni invaliditet utvrđen zbog oštećenja organizma koje je neposredna posledica zadobijene rane, povrede, ozlede ili bolesti koja je prouzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teško oštećenje ekstremiteta kao i zbog gubitka vida na oba oka.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava na ortopedski dodatak;
 2. nalaz lekara specijaliste o zdravstvenom stanju organizma, a koje je neposredna posledica zadobijene rane, povrede, ozlede ili bolesti koja je prouzrokovala teško oštećenje ekstremiteta.
Nadoknada za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od I – IV grupe invaliditeta

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev;
 2. uverenje da je vojni invalid nezaposleno lice (izdaje Služba zapošljavanja);
 3. uverenje o imovnom stanju (izdaje Služba za katastar nepokretnosti);
 4. uverenje o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite;
 5. dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika iz opštine u kojoj su živeli.
Mesečno novčano primanje vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava;
 2. izvodi iz MKR i MKV za članove domaćinstva;
 3. izvod iz MKU za lice od koga se izvodi pravo;
 4. izjave svedoka pred službenim licem organa o sastavu i prihodima članova domaćinstva podnosioca zahteva;
 5. uverenje o zaduženju katastarskim prihodom;
 6. uverenje o korišćenju penzije ili novčane naknade iz oblasti penzijsko – invalidskog osiguranja za sve članove;
 7. uverenje o svojstvu penzionera po osnovu samostalne delatnosti ili zemljoradničke penzije za sve članove (Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i zemljoradnika);
 8. izveštaj poreske uprave o zaduženju porezom podnosioca ili članova domaćinstva;
 9. školska potvrda za decu školskog uzrasta;
 10. prosek zarade zaposlenih članova domaćinstva i podnosioca zahteva, po osnovu radnog odnosa u prethodnoj godini.

Članovima porodice priznaje se samo jedno mesečno novčano primanje prema redosledu: bračni drug, deca i roditelji.

Korisniku pripada jedno mesečno novčano primanje i u slučaju kada ima više osnova (vojni invalid i korisnik porodične invalidnine).