Ko pokreće postupak i na koji način

Zahtev za finansijsku pomoć za nezaposlene trudnice i porodilje podnosi stranka organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za društvene delatnosti u cilju priznavanja prava na finansijsku pomoć.

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz popunjen pisan obrazac zahteva, podnosilac zahteva podnosi dokumentaciju propisanu odlukom jedinice lokalne samouprave o ostvarivanju finansijske pomoći nezaposlene trudnice i porodilja grada/opštine.

1. Za priznavanje prava na finansijsku pomoć trudnica dokumentacija koja se prilaže uz zahtev bi trebalo da sadrži:

– potvrdu nadležne zdravstvene ustanove za utvrđivanje graviditeta, potvrda o prihodima isplaćenim u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je zahtev podnet za članove porodice,
– potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini i
– trudnice koje nisu na evidenciji podnose fotokopiju zdravstvene knjižice.

2. Za priznavanje prava na finansijsku pomoć nezaposlenoj porodilji dokumentacija koja se prilaže uz zahtev bi trebalo da sadrži:

– dokaz zdravstvene ustanove odnosno lekara specijaliste ginekologa-akušera da je nastupio porođaj,
– potvrda o prihodima isplaćenim u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je zahtev podnet za članove porodice,
– za porodilje koje nisu na evidenciji podnose fotokopiju zdravstvene knjižice.

Podaci o kojima se vodi službena evidencija lica

Ostalu dokumentaciju/ podatke o kojima se vodi službena evidencija pribavlja/vrši uvid nadležni organ i to:

3. uverenje o prebivalištu za sve članove porodice,
4. izvod iz matične knjige rođenih za decu;
5. uverenje o državljanstvu za trudnicu/porodilju i potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje da se porodilja/trudnica nalazi na evidenciji nezaposlenih
6. potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadno.

Takođe stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje. Shodno čl. 9. st. 3. Zakona o opštem upravnom postupku organ, u ovom slučaju organ za poslove društvenih delatnosti , je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje, a shodno čl. 9. st. 2. Zakona o opštem upravnom postupku to se čini bez odugovlačenja.

U skladu sa članom 29. Zakona o opštem upravnom postupku uverenja i druge isprave izdaju se po pravilu istog dana od dana podnošenja zahteva, a najkasnije u roku od 8 dana, što predstavlja krajnji rok da nadležni organ ili služba dostavi tražene podatke ili dokumenta.

U skladu sa članom 103. stav 2 i 3. Zakona o opštem upravnom postupku, ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.

Pravni osnov

Pravni osnov za ostvarivanje ovog prava leži u članu čl. 9. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ broj 16/02, 115/05 i 107/09), i čl. 111. i 209. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 24/11) na osnovu koga jedinica lokalne samouprave može da donese odluku o ostvarivanju finansijske pomoći za nezaposlene trudnice i porodilje.

Sprovođenje ovog postupka odlukom JLS je stavljeno u nadležnost organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za društvene delatnosti.

Navedena dokumenta koja je potrebno priložiti uz zahtev proizilaze iz kriterijuma na osnovu kojih se ostvaruje pravo na finansijsku pomoć, a koji su navedeni u odluci. Prvi uslov koji se mora ispuniti jeste da je konstatovana trudnoća od najmanje tri meseca koja se dokazuje odgovarajućim izveštajem Doma zdravlja, odnosno lekara specijaliste ginekologa-akušera, odnosno da je dete živorođeno što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (MKR). Osim toga, potrebno je da trudnice (porodilje) koje podnose zahtev imaju prebivalište na teritoriji Grada/opštine najmanje 6 meseci na dan podnošenja zahteva, da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Kada je u pitanju socijalni status porodice, potrebno je da prosečna mesečna primanja po članu porodice trudnice odnosno porodilje ostvarena u prethodna tri meseca koja prethode mesecu kada je zahtev podnet, ne prelaze iznos koji svojim rešenjem o cenzusima za ostvarivanje ovog prava utvrđuje gradonačelnik, u skladu sa rešenjem o cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak koje donosi Ministarstvo rada i socijalne politike.

Ukoliko odlukom nije drugačije određeno primenjuje se čl. 145. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), koji propisuje da je organ dužan da izda rešenje u roku od 30 dana od pokretanja postupka, kao opšti zakonski rok.

Odlučivanje u postupku

Po dobijanju zahteva nadležni organ proverava urednost zahteva i podnetu dokumentaciju. Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku, ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Ukoliko je zahtev uredan ili je stranka u ostavljenom roku dopunila neuredan zahtev, organ izdaje rešenje kojim se utvrđuje pravo stranke na finansijsku pomoć.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv rešenja kojim je zahtev stranke odbijen,stranka ima pravo žalbe gradskom/opštinskom veću u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke o rešenju.

Žalba se predaje preko organa opštinske/gradske uprave koji je doneo rešenje o odbijanju zahteva.

Zakonski rok je 30 dana

Preporučeni rok: 5- 20 dana

Zahtev

Zahtev za roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama možete preuzeti ovde.