Ko pokreće postupak i na koji način

Zahtev za izdavanje potvrde o ostvarenom pravu iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom podnosi fizičko lice – stranka organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove dečije zaštite.

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz popunjen i podnet propisan obrazac inostranog organa sa prevodom na srpski jezik ili na osnovu zahteva po članu 29. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku stranka dostavlja: overenu fotokopiju lične karte ili očitane lične karta sa čipom.

Pravni osnov

Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa članom 28. stav 1. Zkona o opštem upravnom postupku, a u vezi sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ broj 16/2002, 115/2005, 107/2009 i 104/2014-US), za izdavanje potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (o ostvarenom pravu iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom, za decu koja žive u Republici Srbiji, a za potrebe ostvarivanja određenih prava u inostranstvu).

Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Uvid u podatke ili pribavljanje dokumenata vrši nadležni organ po službenoj dužnosti, u skladu sa članovima 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku i to:

1. podatke iz uverenja o državljanstvu,
2. podatke iz matičnih knjiga rođenih,
3. podatke o spisima predmeta da se ostvaruje pravo iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom.

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadno.

Takođe podnosilac zahteva izjavljuje da je saglasan da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje. Potrebno je da ovakva izjava stranke bude u pisanoj formi.

Shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, a shodno stavu 2. istog Zakona, postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, opštinska/gradska uprava dužna je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se podaci koje traži postupajući organ – opštinska/gradska uprava mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (ZUP član 9. stav 2. i član 103.). Uvid i pribavljanje podataka koje vrši sam organ opštinske/gradske uprave vrši se odmah.

Odlučivanje u postupku

U zahtevu se navodi:

1. osnov na osnovu kojeg se vrši uvid,
2. period za koji se traže podaci,
3. podatak da li je neko od roditelja ostvario pravo iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom,
4. ime i prezime i JMBG dece,
5. ime, prezime i JMBG drugog roditelja.

Odmah po prijemu predmeta službeno lice nadležnog organa uzima u obradu predmetni zahtev, proverava da li je zahtev uredan i preduzima radnje u zakonskim rokovima. Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), ako je podnesak podnet pismeno a sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Kada izvrši uvid, potvrda se izdaje po pravilu istog dana kada je podnet zahtev, a najkasnije u roku od 8 dana, što predstavlja krajnji rok da se po zahtevu reši. Ako nadležni organ u roku od 8 dana ne izda ispravu, podnosilac zahteva može da izjavi žalbu kao da je zahtev odbijen.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Po prijemu zahteva organ jedinice lokalne samouprave vrši uvid u službenu evidenciju i na osnovu službene evidencije kojom raspolaže izdaje potvrdu, odnosno uverenje o po činjenicama.

Ako podnosilac zahteva smatra da izdata isprava nije izdata saglasno podacima iz službene evidencije, može zahtevati njenu izmenu ili izdavanje nove isprave. Ovaj zahtev može da se odbije rešenjem, a podnosilac zahteva može da izjavi žalbu kao da je zahtev odbijen.

Zakonski rok: 8 dana
Preporučeni rok: 3 dana

Zahtev

Zahtev za Izdavanje potvrde o ostvarivanju prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom možete preuzeti ovde.