Ko pokreće postupak i na koji način

Majka deteta podnose pismeni zahtev za ostavarivanje prava na naknadu za roditeljski dodatak za rođenje deteta nadležnom organu.

Pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava uslove, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete ostvaruje majka, koja je državljanin Republike Srbije, koja ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. (član 14. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom).
Ako majka koja ima troje dece a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na roditeljski dodatak i za svako rođeno dete u tom porođaju, a na osnovu posebnog rešenja ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.

Pravo na roditeljski dodataka ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Ovo pravo će se izuzetno priznati ukoliko je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, odnosno ako postoji opravdani razlog za smeštaj deteta prethodnog reda rođenja sa smetnjama u mentalnom razvoju stepena teže i teške mentalne ometenosti, sa teškim telesnim oboljenjima i oštećenjima, kao i sa višestrukim smetnjama u razvoju, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Prava na roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete je finansijska podrška porodici sa decom, koje predstavlja pravo od opšteg interesa i o njihovom obezbeđivanju stara se Republika.

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Majka deteta ili otac koji je stekao pravo, uz zahtev podnose dokaze propisane članom 16. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ broj 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010 i 73/2010),:

1. Ako je podnosilac zahteva majka deteta, uz zahtev za ostvarivanje prava na naknadu za roditeljski dodatak za rođenje deteta stranka podnosi:

– ličnu kartu na uvid zdravstvenu knjižicu na uvid

2. Ako je podnosilac zahteva otac deteta, uz zahtev za ostvarivanje prava na naknadu za roditeljski dodatak za rođenje deteta stranka podnosi:

– ličnu kartu na uvid
– zdravstvenu knjižicu na uvid
– odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;
– izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
– potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Ako je podnosilac zahteva majka deteta, ostalu dokumentaciju/podatke o kojima se vodi službena evidencija, pribavlja/vrši uvid nadležni organ i to:

  1. izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
  2. uverenje da je majka/otac državljanin Republike Srbije;
  3. prijave prebivališta za decu o kojoj neposredno brine;
  4. uverenja nadležnog organa starateljstva.

Ako je podnosilac zahteva otac deteta, ostalu dokumentaciju/podatke o kojima se vodi službena evidencija, pribavlja/vrši uvid nadležni organ i to:

  1. izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
  2. uverenje da je otac državljanin Republike Srbije;
  3. prijave prebivališta za decu o kojoj neposredno brine;
  4. uverenja nadležnog organa starateljstva;
  5. izvod iz matične knjige umrlih za majku;
  6. uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete.

Shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, a shodno stavu 2. istog Zakona, postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, opštinska/gradska uprava   dužna je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se podaci koje traži postupajući organ – opštinska/gradska uprava mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (ZUP član 9. stav 2. i član 103.). Uvid i pribavljanje podataka koje vrši sam organ opštinske/gradske uprave vrši se odmah.

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadano.

Takođe, stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje.

Pravni osnov

Ovaj postupak se sprovodi na osnovu člana 9., 15., 15a. i 16. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ broj 16/2002, 115/2005, 107/2009 i 104/2014), na osnovu 16. – 18a. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ broj 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010 i 73/2010), kao  i člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16).

Na  osnovu člana 9. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa  decom  („Službeni  glasnik RS“ broj 16/2002, 115/2005, 107/2009 i 104/2014), utvrđena su prava na finansijsku podršku porodici sa decom:

Na osnovu člana 15a. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, propisano je da ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napusti dete, obustavlja se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Na osnovu člana 16. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara.

Roditeljski  dodatak  ne  može  se  ostvariti  ako  roditelji  u  momentu  podnošenja  zahteva  žive  i  rade  u inostranstvu.

Odlučivanje u postupku

Po prijemu zahteva, nadležni organ uvidom u dokumentaciju koju je podnela stranka ili koja je pribavljena po službenoj dužnosti, utvrđuje ispunjenost zakonskih uslova za donošenje rešenja o roditeljskom dodatku za rođenje deteta.

Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Rešenje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, kojim usvaja, odbacuje ili odbija podneti zahtev. Rešenjem se odlučuje o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke. Kad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv rešenja kojim je zahtev stranke odbijen, stranka ima pravo žalbe ministru nadležnom za socijalna pitanja u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke o rešenju.

Žalba se predaje organu opštinske/gradske uprave koji je doneo rešenje o odbijanju zahteva.

Zakonski rok je: 30 dana (opšti rok iz člana 145. ZUP-a)
Preporučeni rok: 3 dana

Zahtev

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu za roditeljski dodatak za rođenje deteta možete preuzeti ovde.