UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU

Potrebna dokumenta:
– Zahtev za izdavanje
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Republička administrativna taksa: 750 din. Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 440 din.

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:
Uverenja se izdaju za lica upisana u knjizi državljana ili u matičnim knjigama rođenih za sva naseljena mesta opštine Plandište. Mesto nabavke obrasca: Uslužni centar (šalter broj 2).

Mesto predaje obrasca i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).

Upis u matičnu knjigu rođenih državljanja Republike Srbije rođenih u inostranstvu

Potrebna dokumenta:

 • Zahtev u slobodnoj formi
 • Izvod inostranog organa na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, ako je dete rođeno u braku, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku, ako je dete rođeno van braka
 • Uverenje o državljanstvu za roditelje, odnosno roditelja
 • Uverenje o prebivalištvu (izdato od SUP Plandište)
 • Po potrebi, i druga dokumenta
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumenta:

Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Republička administrativna taksa: 750,00 din.
Žiro račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228
Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon za informacije: 013/861-033

Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ koja su stekla državljanstvo Srbije 1992. -2004.

Potrebna dokumenta:

Za upis u matičnu knjigu rođenih

 • Zahtev za upis u slobodnoj formi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Fotokopija lične karte
 • Za udate/oženjene: Izvod iz matične knjige venčanih
 • Za razvedene: pravosnažna presuda o razvodu braka
 • Za udovce: Izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu venčanih

 • Zahtev za upis u slobodnoj formi
 • Izvod iz matične knjige venčanih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Fotokopija lične karte
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu umrlih

 • Zahtev za upis u slobodno formi
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Fotokopija lične karte
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Republička administrativna taksa: 750 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022

Napomena vezana za dokumenta:

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon za informacije: 013-861-033
Zakonski rok za rešavanje predmeta je 30 dana od podnošenja zahteva.
Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.
Predata dokumentacija se zadržava.

Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ primljenih u državljanstvo Srbije posle marta 2005.

Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Za udate/oženjene: Izvod iz matične knjige venčanih
 • Za udovce: Izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
 • Za razvedene: pravosnažna presuda o razvodu braka
 • Fotokopija lične karte (prva i druga strana) ili nekog drugog ličnog dokumenta sa JMBG

Napomena vezana za dokumenta:

Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon za informacije: 013/861-033

Napomena:

Po prijemu Rešenja MUP Republike Srbije o prijemu u državljanstvo lice je obavezno da u što kraćem roku pribavi i preda matičaru potrebna dokumenta. Istovremeno sa upisom državljanstva vrši se i upis u matičnu knjigu rođenih.