ПРИЈАВА СМРТИ

Потребна документа:

– Потврда о смрти – 2 примерка – у Дому здравља „Пландиште“;
– Лична карта, здравствена књижица, извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству покојника;
– Лична карта пријавиоца смрти.

Место предаје документа и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2)
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033

СМРТОВНИЦА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ОСТАВИНСКЕ РАСПРАВЕ

Потребна документа:

– Извод из матичне књиге умрлих.

Место предаје докумената и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2).
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033

Напомена:

Смртовница се сачињава за лица преминула на територији општине Пландиште. Обавезно присуство најближег сродника покојника, са личном картом.

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ

Потребна документа:

– Захтев за издавање;
– Доказ о уплаћеној такси.

Републичка административна такса: 420 дин. (за домаћи извод)
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 120 дин. За прву копију међународног извода плаћа се 690 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 330 дин.

Напомена:

Извод се издаје за лица умрла у насељено место – Пландиште. Пожељно је уписати место смрти – матично подручје. Извод из матичне књиге умрлих се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Место предаје документа и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2)
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033