PRIJAVA SMRTI

Potrebna dokumenta:

– Potvrda o smrti – 2 primerka – u Domu zdravlja „Plandište“;
– Lična karta, zdravstvena knjižica, izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje o državljanstvu pokojnika;
– Lična karta prijavioca smrti.

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2)
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon za informacije: 013/861-033

NAKNADNI UPIS U MATIČNU KNJIGU

Potrebna dokumenta za upis u Matičnu knjigu umrlih:

– Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige možete preuzeti ovde.
– Potvrda o smrti (izdata od strane lekara – u dva primerka)
– Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
– Izvod iz matične knjige venčanih za umrlo lice
– Za lica koja su udovci: izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
– Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
– Uverenje o prebivalištvu za umrlo lice (izdaje SUP Plandište)
– Kopija lične karte pokojnika
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto predaje dokumenata i rešavanje predmeta: Kancelarija br. 4
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00
Telefon: 013/861-033

Republička administrativna taksa: 750 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH

Potrebna dokumenta:

– Zahtev za izdavanje;
– Dokaz o uplaćenoj taksi.

Republička administrativna taksa: 430 din. (za domaći izvod)
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 120 din. Za prvu kopiju međunarodnog izvoda plaća se 700 din, a za svaku sledeću kopiju plaća se 330 din.

Napomena:

Izvod se izdaje za lica umrla u naseljeno mesto – Plandište. Poželjno je upisati mesto smrti – matično područje. Izvod iz matične knjige umrlih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2)
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon za informacije: 013/861-033