Informacije od javnog značaja koje se najčešće traže odnose se na razne oblasti iz delokruga rada Opštinske uprave.

U vezi načina traženja informacija od javnog značaja najzastupljeniji način je upućivanje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja se po pravilu podnose pisanim putem, dok se manji broj zahteva podnosi elektronskom poštom.

Najčešće tražene informacije se odnose na dostavu odluka Skupštine opštine, ugovora koje je zaključila opština Plandište, kao i na pitanja koja se odnose na rad Opštinske uprave, rad drugih organa opštine Plandište.

Za više informacija možete posetiti sajt  Poverenika za Informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Kontakt:

Ovlašćeno lice za postupanje na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je  Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti i poslove organa opštine Magdalena Tošić.

Telefon: 013/862-335
Faks: 013/861-134
E-mail: magdalena.horvat@plandiste-opstina.rs


Način podnošenja zahteva za pristup Informacijama od javnog značaja

Informacija od javnog značaja, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo lice, nije bitan nosač informacija na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva informacije.

Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna.

Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se na zahtev kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti na sledeće načine:

• dostavljanje pisanog zahteva na adresu: Opština Plandište, Vojvode Putnika 38;
• dostavljanjem pisanog zahteva putem faksa na broj 013/861-134;
• postavljanjem zahteva usmeno na zapisnik kod ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima;
• na adresu za prijem elektronske pošte office@plandiste-opstina.rs.

Zahtev će se razmotriti i ako nije podnet na propisanom obrascu.

Zahtev mora da sadrži:

• naziv organa vlasti kome se podnosi zahtev
• ime, prezime i adresu tražioca,
• opis predmeta zahteva (što precizniji opis informacije koja se traži)
• šta se zahtevom traži (npr. uvid u dokument ili dostavljanje fotokopije, audio kopije, video kopije ili digitalne kopije i sl.)

Korisno je da zahtev sadrži i sledeće elemente:

• informaciju o tome koji vid dostavljanja kopije dokumenta podnosiocu zahteva više odgovara;
• druge kontakt podatke (telefon, e-mail) u slučaju potrebe za pribavljanjem dodatnih objašnjenja u vezi sa predmetom zahteva;
• druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije Zahtev ne mora da sadrži razlog traženja informacija.

Podnošenje zahteva pisanim putem:

Tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži.

Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.

Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ vlasti doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Podnošenje zahteva usmenim putem:

Pristup informacijama organ javne vlasti dužan je da omogući i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava na zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.

Postupanje po zahtevu

Organ je dužan da postupi po zahtevu bez odlaganja, a najduže u roku od 48 sati, 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti od vrste tražene informacije.

Organ je obavezan da omogući pristup informaciji ili da donese rešenje kojim se zahtev odbija iz razloga koji su određeni Zakonom.

Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor protiv rešenja organa, kao i u slučaju da organ niti udovolji zahtevu niti donese rešenje kojim se zahtev odbija i podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor, na zaključak kojim se zahteva tražioca odbacuje kao neuredan.

Naknada

Postupanje po zahtevu je besplatno.

Jedini izuzetak su slučajevi kada podnosilac zahteva traži kopije većeg broja dokumenata, odnosno njihovo upućivanje.

U takvim slučajevima mogu se naplatiti troškovi kopiranja i upućivanja koji su propisani Uredbom i Troškovnikom koji je utvrdila Vlada, o čemu će tražilac biti posebno obavešten.

Prosleđivanje zahteva povereniku

Kada organ vlasti ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Poverenku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi.

Postupanje poverenika po prosleđenom zahtevu

Po prijemu zahteva Poverenik proverava da li se dokument koji sadrži traženu informaciju na koju se zahtev odnosi nalazi u posedu organa javne vlasti koji mu je prosledio zahtev.

Ako utvrdi da se dokument ne nalazi u posedu organa javne vlasti koji mu je prosledio zahtev tražioca, Poverenik će dostaviti zahtev organu javne vlasti koji taj dokument poseduje, osim ako je tražilac odredio drugačije, i o tome će obavestiti tražioda ili će tražioca uputiti na organ javne vlasti u čijem posedu se nalazi tražena informacija.

Način postupanja odrediće Poverenik u zavisnosti od toga na koji će se način efikasnije ostvariti prava na pristup informacijama od javnog značaja. Ako Poverenik dostavi zahtev organu javne vlasti, rok počinje da teče od dana dostavljanja.

Odredbe postupka

Na postupak pred organom javne vlasti primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a koje se odnose na rešavanje prvostepenog organa.

Pravo na žalbu

Tražilac može izjaviti žalbu Povereniku ako:

• organ javne vlasti odbaci ili odbije zathev tražioca, u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljeno rešenje ili drugi akt;
• organ javne vlasti, suprotno članu 16. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne odgovori u propisanom roku na zahtev tražioca;
• organ javne vlasti, suprotno članu 17. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uslovi izdavanje kopije dokumenta koji sadrži
• traženu informaciju uplatom naknade koja prevazilazi iznos nužnih troškova izrade te kopije;
• organ javne vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju na način predviđen članom 18. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;
• organ javne vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta na način predviđen članom 18. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ili
• organ javne vlasti na drugi način oteža ili onemogućava tražiocu ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, suprotno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Izjavljivanje žalbe

Žalba se izjavljuje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja ili drugog akta organa javne vlasti na adresu: Poverenik za inforamcije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15.

Formulari za pristup informacijama

Zahtev za pristup Informacijama od javnog značaja možete preuzeti ovde.

Primer Žalbe kada organ vlasti nije postupio po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave) možete preuzeti ovde.

Primer Žalbe protiv Odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji od javnog značaja možete preuzeti ovde.

Primer Tužbe protiv odluke Poverenika možete preuzeti ovde.

Postupak za slobodan pristup Informacijama od javnog značaja - GRAFIČKI PRIKAZ

Informacije