Овде можете добити потребне информације које се односе на остваривање права из области заштите животне средине

  • Oбавља послове који се односе на испекцијски надзор у оквиру својих права и дужности, а на основу Закона о заштити животне средине који су стављени у надлежност општини или поверени од стране надлежног министарства (заштита од буке, заштита ваздуха од загађења и др.);
  • Прати стање и иницира мере и решења за спровођење закона о заштити животне средине из надлежности општине;
  • Врши контролу спровођења планова, програма, услова и мера заштите у поступку изградње и рада објеката и постројења који могу да загаде животну средину;
  • Учествује у изради одлука и других аката за потребе скупштине општине и председника општине;
  • Врши преглед пословних просторија у циљу превентивног деловања ради заштите животне средине;
  • Врши надзор над радом из надлежности јавних предузећа у погледу одржавања система вода и канализације, квалитета воде за пиће услова испуштања отпадних вода,начина одржавања депонија и сточних гробаља;
  • Врши надзор над правилним изношењем и депоновањем отпадног материјала;
  • Врши послове који су му поверени општинском Одлуком;


Овој инспекцији могу се предати и поднесци у вези заштите и унапређења животне средине:

  • емисија загађујућих материја у води, ваздух или земљиште, бука, вибрације и сл.
  • предузимање мера за заустављање загађења и даљу деградацију животне средине,
  • предузимање мера у вези са држањем домаћих животиња.

Пријаву можете предати у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2.

 

Контакт:

Инспектор за заштиту животне средине: Горица Стефановић
Телефон: 013/862-166
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00.
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
Е-маил: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs