Ko pokreće postupak i na koji način

Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnosi nosilac projekta za projekat za koji je nadležni organ rešenjem utvrdio obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu.  Nosilac projekta dužan je da zahtev za saglasnost podnese najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke kojom je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja. Ako nosilac projekta podnese zahtev za saglasnost po isteku roka od godinu dana, nadležni organ će odlučiti o podnetom zahtevu u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja nosilac projekta podnosi i dokaz o uplati republičke administrativne takse, uslove i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom i najmanje tri (3) primerka studije u pisanom i jedan (1) primerak u elektronskom obliku.

Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Nadležni organ shodno članovima 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), vrši uvid i pribavlja iz službene evidencije odluku nadležnog organa iz prethodne faze postupka. Shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom,  vrši  uvid  u  podatke  o  činjenicama  neophodnim  za  odlučivanje  o  kojima  se  vodi  službena  evidencija,  da  ih pribavlja i obrađuje, a shodno stavu 2. istog člana, postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, opštinska/gradska uprava dužna je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se podaci koje traži postupajući organ – opštinska/gradska uprava mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (ZUP član 9. stav 2. i član 103.). Uvid i pribavljanje podataka koje vrši sam organ opštinske/gradske uprave vrši se odmah.

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama i da će ih dostaviti naknadno.

Takođe stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje.

Pravni osnov

Sadržina studije o proceni uticaja definisana je članom 17. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) i  Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 69/05).

Studija o proceni uticaja obavezno sadrži:

 1. Podatke o nosiocu projekta;
 2. Opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta;
 3. Opis projekta;
 4. Prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao;
 5. Prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija);
 6. Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;
 7. Procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa;
 8. Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanje svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu;
 9. Program praćenja uticaja na životnu sredinu;
 10. Netehnički kraći prikaz podataka u tač. 2) do 9);
 11. Podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci.
Odlučivanje u postupku

Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

Pored obaveznog dela, studija sadrži i osnovne podatke o licima, odnosno kvalifikacije lica koja su učestvovala u njenoj izradi, o odgovornom licu, datum izrade, potpis odgovornog lica i overu potpisa pečatom ovlašćene organizacije koja je izradila studiju.

Studiju o proceni uticaja može da izrađuje pravno lice i preduzetnik ako je  upisano u odgovarajući registar za obavljanje  delatnosti  projektovanja,  inženjeringa  i  izrade  studija  i  analiza.  Pravno  lice/preduzetnik  koje/i  može  da izrađuje studiju o proceni uticaja dužno je da obrazuje multidisciplinarni tim sastavljen od lica koja poseduju dokaz o kvalifikaciji za izradu studije o proceni uticaja, odnosno za oblasti koje su predmet studije o proceni uticaja. Lice je kvalifikovano za izradu studije o proceni uticaja ako ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smera i najmanje 5 godina rada u struci ili zvanje odgovornog projektanta.

Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku, ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Ako nosilac projekta ne dostavi tražene dodatne podatke i dokumentaciju u ostavljenom roku, nadležni organ će odbaciti zahtev kao neuredan, osim u slučaju ako se radi o podacima i dokumentaciji od značaja za utvrđivanje i procenu mogućih direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu koje je nosilac projekta zatražio od nadležnog organa i drugih organa i organizacija, a nije ih dobio, pre podnošenja zahteva o potrebi procene uticaja.

Nadležni organ u roku od 7 dana od dana prijema urednog zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja obaveštava nosioca projekta, zainteresovane organe i organizacije i javnost o vremenu i mestu javnog uvida, javne prezentacije i javne rasprave  o studiji o proceni uticaja. Javni uvid, prezentacija i javna rasprava definisani su Pravilnikom  o  postupku  javnog  uvida,  prezentaciji  i  javnoj  raspravi  o  studiji  o  proceni  uticaja  na  životnu  sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 69/05). Izlaganje studije na javni uvid oglašava se u dnevnom, odnosno lokalnom listu na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, odnosno aktivnosti i traje najmanje  20  dana  od  dana  obaveštavanja.  Izlaganje  studije  o  proceni  uticaja  na  javni  uvid  može  se  vršiti  i  putem elektronskih medija. Oglašavanje izlaganja  studije  o  proceni uticaja na javni uvid sprovodi nadležni organ. Oglas o izlaganju studije o proceni uticaja na javni uvid sadrži: pun naziv organa koji sprovodi oglašavanje, naziv studije o proceni uticaja čije se izlaganje oglašava, podatke o vremenu i mestu izlaganja studije o proceni uticaja na javni uvid, podatke o vremenu i mestu javne prezentacije i javne rasprave, način na koji zainteresovani organi i organizacije i javnost mogu dobiti informacije o studiji o proceni uticaja i dostaviti primedbe, kao i druge informacije koje mogu biti od značaja za proces javnog uvida.

Studija o proceni uticaja izlaže se na javni uvid u zgradi nadležnog organa u posebnoj prostoriji ili prostoriji koja je određena za izlaganje studije o proceni uticaja na javni uvid. Ako saglasnost na studiju o proceni uticaja daje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ili nadležni organ autonomne pokrajine, studija o proceni uticaja mora biti izložena i u prostoriji organa lokalne samouprave na čijoj se teritoriji planira izvođenje projekta. Nadležni organ je dužan da na ulazu u upravnu zgradu istakne na vidnom mestu oglas o izlaganju studije o proceni uticaja na javni uvid i da u oglasu navede tačno vreme kada se može vršiti uvid u studiju. Ako se studija o proceni uticaja izlaže u posebnoj prostoriji potrebno je na ulazu u zgradu ili u centralnom holu zgrade istaći obaveštenje u kojoj je prostoriji studija o proceni uticaja izložena na javni uvid i vreme kada se može vršiti uvid.

Nadležni organ najkasnije roku od 10 dana od dana prijema zahteva za saglasnost na studiju obrazuje tehničku komisiju za ocenu studije o proceni uticaja. Rad tehničke komisije regulisan je Pravilnikom o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 69/05). Predsednik tehničke komisije imenuje se iz reda zaposlenih ili postavljenih lica u nadležnom organu. Članovi tehničke komisije mogu biti lica sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera i odgovarajućim stručnim rezultatima iz reda zaposlenih ili postavljenih lica u nadležnom organu, zaposlenih ili postavljenih lica u zainteresovanim organima i organizacijama ili iz reda nezavisnih stručnjaka.

Članovi tehničke komisije ne mogu biti lica koja su:

 1. Učestvovala u izradi studije o proceni uticaja koja je predmet ocene;
 2. Osnivači pravnog lica ili preduzetnik koji je izradio studiju o proceni uticaja ili zaposleni kod tih pravnih lica;
 3. Osnivači ili zaposleni kod nosioca projekta;
 4. Bračni drugovi, krvni srodnici do četvrtog stepena srodstva i srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva lica navedenih u tač. 1) do 3);
 5. zaposlena kao inspektori, odnosno lica koja vrše inspekcijski nadzor nad projektom za koji je izrađena studija o proceni uticaja.

Nadležni  organ  dostavlja  studiju o  proceni  uticaja  tehničkoj komisiji  u roku od  tri dana  od dana  njenog obrazovanja.

Nadležni organ je dužan da svim zainteresovanim organima i organizacijama i javnosti koji vrše uvid u izloženu studiju o proceni uticaja, pruži potrebnu pomoć i informacije prilikom tumačenja pojedinih rešenja i davanja primedbi i mišljenja na studiju o proceni uticaja.

Zainteresovani organi i organizacije i javnost podnose primedbe i mišljenja na izloženu studiju o proceni uticaja za vreme trajanja javnog uvida u pismenom obliku i predaju ih nadležnom organu koji je izložio studiju o proceni uticaja na javni uvid.

U toku javnog uvida nadležni organ vodi evidenciju o izvršenom javnom uvidu u vidu dnevnika ili službene beleške, a ta evidencija je sastavni deo dokumentacije o sprovedenom javnom uvidu.

Nadležni organ obezbeđuje vođenje zapisnika na javnoj raspravi u koji se unose sve primedbe, predlozi i mišljenja koji su dati u toku javne rasprave. U zapisnik se unose i podaci o vremenu i mestu održavanja javne rasprave, podaci o prisutnim licima i popis svih učesnika u diskusiji. U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja učestvuje nosilac projekta. U toku javne rasprave sva prisutna pravna i fizička lica koja su podnela primedbe na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku mogu u određenom vremenu obrazložiti primedbe pred nadležnim organom i nosiocem projekta.

Na  svaku  primedbu  nosilac  projekta  zauzima  stav  i  iznosi  ga  javno  pred  nadležnim  organom,  podnosiocem primedbi i prisutnima na javnoj raspravi. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost podnose primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u toku javnog uvida u pisanom obliku i dostavljaju ih nadležnom organu.

Po završenom javnom uvidu, odnosno javnoj prezentaciji i javnoj raspravi, nadležni organ u roku od tri dana dostavlja tehničkoj komisiji izveštaj sa pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave, na osnovu mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, dostavlja nosiocu projekta pregled mišljenja sa predlozima za izmene i dopune studije o proceni uticaja. Nosilac projekta podnosi po potrebi izmenjenu i dopunjenu studiju nadležnom organu u roku od 15 dana od dana njihovog prijema. Nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema izmenjene i dopunjene studije o proceni uticaja, dostavlja tehničkoj komisiji tu studiju sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i izveštajem o sprovedenom postupku procene uticaja.

Tehnička komisija ispituje studiju o proceni uticaja, razmatra izveštaj sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i ocenjuje podobnost mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na stanje životne sredine na određenoj lokaciji i bližoj okolini. Podobnost mera razmatra se za period izvođenja projekta, njegovog rada, u slučaju udesa i po prestanku rada projekta.

Tehnička komisija radi i odlučuje na sednicama, a odluke su punovažne ako sednici prisustvuje više od polovine članova i ako su odluke donete većinom glasova prisutnih članova. Sednice tehničke komisije saziva predsednik, a u slučaju sprečenosti predsednika tehničke komisije, sednicu saziva zamenik predsednika ili član tehničke komisije koga predsednik ovlasti. Na sednicu tehničke komisije predsednik komisije može pozvati nosioca projekta, obrađivače studije o proceni uticaja  i  predstavnike  nadležnih  organa  i  organizacija  koji  su  izdali  uslove,  saglasnosti  i  mišljenja  u  prethodnom postupku.  Na  sednicama  tehničke  komisije  vodi  se  zapisnik  koji  potpisuje  predsednik  tehničke  komisije  i  zapisničar. Zapisnik sa sednice tehničke komisije čuva se uz materijal o proceni uticaja. Nadležni organ može, na predlog tehničke komisije, zahtevati od nosioca projekta da u određenom roku izvrši izmene i dopune u dostavljenoj studiji o proceni uticaja.

Ako nosilac projekta ne postupi u svemu po zahtevu, tehnička komisija može predložiti nadležnom organu da odobri najviše jedan dodatni rok za izmene i dopune studije o proceni uticaja.

Po završenoj diskusiji o studiji o proceni uticaja tehnička komisija sačinjava izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja i predlogom odluke o davanju, odnosno odbijanju davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja. Tehnička komisija je dužna da izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja i predlogom odluke o davanju, odnosno odbijanju davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dokumentacije od nadležnog organa. Ovaj rok ne teče za vreme ostavljeno nosiocu projekta za izmene i dopune studije o proceni uticaja.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Nadležni organ donosi rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja  ili rešenje o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na osnovu sprovedenog postupka i izveštaja tehničke komisije i rešenje dostavlja nosiocu projekta u roku od 10 dana od dana prijema izveštaja od tehničke komisije.

Rešenjem o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja utvrđuju se uslovi i mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih posledica na životnu sredinu. Rešenje se dostavlja i nadležnom inspektoru za zaštitu životne sredine.

O donetom rešenju o davanju saglasnosti na studiju ili rešenju kojim se odbija zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, nadležni organ je dužan da u roku od 10 dana   (8 dana PR) od dana donošenja rešenja obavesti zainteresovane organe i organizacije i javnost o:

 1. Sadržini odluke;
 2. Glavnim razlozima na kojima se odluka zasniva;
 3. Najvažnijim merama koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili rešenje o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju je konačno i protiv njega podnosilac zahteva i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor.

Zakonski rok  je 80 dana.
Preporučeni rok  je 78 dana.

Zahtev

Zahtev za Davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu možete peruzeti ovde.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Republička administrativna taksa (iznos takse je promenljiv, informaciju o tačnom iznosu možete dobiti u kancelariji br. 6):

na žiro-račun: 840-742221843-57
sa pozivom na broj 97 93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2. Uz zahtev je, pored propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati administrativne takse.