Ko pokreće postupak i na koji način

Zahtev  za  izdavanje  dozvole  za  sakupljanje  i/ili  transport  neopasnog  ili  internog  otpada  podnosi  lice registrovano za obavljanje sakupljanja, odnosno lice koje ima svojstvo prevoznika u skladu sa zakonima kojima se uređuje prevoz u javnom saobraćaja; za skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inertnog otpada podnosi svako pravno lice/preduzetnik – operater koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše  ili je ovlašćen za  donošenje  ekonomskih  odluka  u  oblasti  tehničkog  funkcionisanja  postrojenja  i  na  čije  ime  se  izdaje  dozvola  za upravljanje otpadom, odnosno lice koje, u skladu sa propisima obavlja jednu ili više delatnosti iz oblasti upravljanja otpadom i to: sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na teritoriji grada/opštine.

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz pisani zahtev  operater prilaže:  potvrdu o registraciji; radni plan postrojenja za upravljanje otpadom; saglasnost na plan zaštite od udesa i plan zaštite od požara ako je operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi ili pravila zaštite od požara u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara, kao i program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite  od požara u skladu sa  zakonom;  plan  za  zatvaranje  postrojenja;  izjavu o  metodama  tretmana  odnosno  ponovnog iskorišćenja ili odlaganja otpada; izjavu o metodama tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja ostataka iz postrojenja; saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja ili akt o oslobođenju od obaveze izrade procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom; finansijske i druge garancije ili odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima; finansijske ili druge garancije kojima se osigurava ispunjavanje  uslova  iz dozvole za  odlaganje  otpada  na deponiju, sa  rokom važnosti za vreme rada deponije, uključujući procedure zatvaranja deponije i održavanje nakon zatvaranja u skladu sa članom 30. ovog zakona; potvrdu o uplati odgovarajuće administrativne takse.

Podaci o kojima se vodi službena evidencija

 

Ostalu dokumentaciju/podatke o kojima se vodi službena evidencija pribavlja/vrši uvid nadležni organ i to: kopije odobrenja i saglasnosti drugih nadležnih organa, izdatih u skladu sa zakonom. Pravni osnov za postupanje su Zakona o opštem upravnom postupku član 9, 103. i 215 („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016).

Shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, a shodno stavu 2. istog člana, postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, opštinska/gradska uprava  dužna je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se podaci koje traži postupajući organ – opštinska/gradska uprava mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (ZUP član 9. stav 2. i član 103.). Uvid i pribavljanje podataka koje vrši sam organ opštinske/gradske uprave vrši se odmah.

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadno.

Takođe stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje.

Pravni osnov

 

Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa članom 59. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ broj 36/09, 88/10 i 14/16). Sprovođenje ovog postupka Zakonom je stavljeno u nadležnost organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa članom 60. stav 5. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ broj 36/09 ,88/10 i 14/16).

Podzakonska akta koja su neposredno primenjuju tokom sprovođenje ovog postupka su:

Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS“ broj 72/09);

Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS“ broj 96/09);

Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izradu registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom („Službeni glasnik RS“ broj 95/10);

Pravilnik o načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Službeni glasnik RS“ broj 98/10);

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“ broj 56/10).

Zahtev se podnosi na osnovu člana 62. st. 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ broj 36/09, 88/10 i 14/16). Sadržaj zahteva je propisan članom 62. st. 2. i članom 70. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ broj 36/09, 88/10 i 14/16).

Odlučivanje u postupku

 

Zahtev se podnosi, u pisanoj  formi na internom obrascu NO i na propisanom obrascu (za skladištenje, tretman ili odlaganje  neopasnog  ili  inertnog  otpada)  shodno  Pravilniku  o  obrascu  zahteva  za  izdavanje  dozvole  za  skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS“ broj 72/09) organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine.

Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inertnog   otpada,   nakon   podnošenja   i   prijema   istog,   prijemna   kancelarija   odmah   prosleđuje   nadležnom   organu/ organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave na razmatranje i obradu, odnosno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti od značaja za postupanje u ovoj upravnoj stvari.

Nadležni organ /organizaciona jedinica utvrđuje da li zahtev ima propisanu sadržinu i priloge, a ukoliko je zahtev nepotpun ili neuredan, u roku od 15 dana (zakonski rok), odnosno 1 dana (preporučeni rok) od prijema zahteva od operatera zahteva da dostavi   dokaze i dokumentaciju potrebnu za dopunu zahteva i određuje rok za njihovo dostavljanje. Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

U roku od 15 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok) od prijema urednog zahteva vrši se obaveštavanje javnosti o podnetom zahtevu putem sredstava javnog informisanja ili interneta i pribavljanje zapisnika o ispunjenosti uslova za izgradnju i rad postrojenja od nadležnog inspekcijskog organa. Sadržina javnog obaveštenja propisana je članom 69. Zakona.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Nakon  razmatranja  zahteva,  priložene  dokumentacije,  mišljenja  i  zapisnika  o  ispunjenosti  uslova  od  strane nadležnog inspekcijskog organa, nadležni organ/organizaciona jedinica donosi rešenje o izdavanju dozvole ili rešenje o odbijanju zahteva uz obrazloženje o razlozima odbijanja, u roku od 15 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok), od dana pribavljanja mišljenja.

Sadržaj dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada propisan je članom 64. Zakona o upravljanju otpadom odnosno Pravilnikom o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS“ broj 96/09).

Vrši se obaveštavanje javnosti o izdatoj dozvoli putem sredstava javnog informisanja ili interneta u roku od 8 dana (preporučeni rok), od dana izdavanja dozvole.

U skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu vođenja i izgledu registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom („Službeni  glasnik  RS“  broj  95/10).  vrši  se  upis  u  registar  izdatih  dozvola  koje  vodi  nadležni  organ/organizaciona jedinica, koji se u elektronskoj formi dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine, a u papirnoj formi ulaže u javnu knjigu izdatih dozvola, u roku od 3 dana (preporučeni rok), od dana izdavanja dozvole.

Dozvola za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada izdaje se na period od deset godina (može i kraće za probni rad u skladu sa članom 66. Zakona).

Dozvola za sakupljanje i transport inertnog i neopasnog otpada izdaje se na period od pet godina.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Na rešenje o izdavanju dozvole/odbijanju zahteva stranka može izjaviti žalbu nadležnom ministarstvu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Zakonski rok je: 53 dana (Zakon o upravljanju otpadom). Preporučeni rok: 15 dana.

Zahtev

Zahtev za Dozvolu za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inertnog otpada možete preuzeti ovde.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Republička administrativna taksa (iznos takse je promenljiv, informaciju o tačnom iznosu možete dobiti u kancelariji br. 6):

na žiro-račun: 840-742221843-57
sa pozivom na broj 97 93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2. Uz zahtev je, pored propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati administrativne takse.