Ko pokreće postupak i na koji način

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole podnosi svako fizičko ili pravno lice/preduzetnik- operater koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše   ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka   u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja, za postrojenja koja su obuhvaćena Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik RS“ broj 84/05), odnosno  za postrojenja i aktivnosti za koja dozvolu ili odobrenje za izgradnju i početak rada, odnosno izvođenje ili obavljanje aktivnosti, izdaje drugi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz pisani zahtev operater prilaže: projekat za planirano odnosno izgrađeno postrojenje; izveštaj o poslednjem tehničkom pregledu; plan vršenja monitoringa; rezultate merenja zagađivanja činilaca životne sredine ili drugih parametara u toku trajanja probnog rada; plan upravljanja otpadom; plan mera za efikasno korišćenje energije; plan mera  za  sprečavanje  udesa  i  ograničavanje  njihovih  posledica;  plan  mera  za  zaštitu  životne  sredine  posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja; akt o pravu korišćenja prirodnih resursa; izjavu kojom potvrđuje da su informacije sadržane u zahtev istinite, tačne, potpune i dostupne javnosti; dokaz o uplati administrativne takse.

Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Ostalu  dokumentaciju/podatke  o  kojima  se  vodi  službena  evidencija  pribavlja/vrši  uvid  nadležni  organ  iz sopstvene službene evidencije, zavisno od postrojenja, i to: za nova postrojenja – saglasnost na studiju o proceni  uticaja na životnu sredinu i saglasnost na procenu opasnosti od udesa; za postojeća postrojenja- saglasnost na studiju uticaja zatečenog stanja, procenu opasnosti od udesa i program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti uslovima propisanim ovim zakonom. Pravni osnov za postupanje su član 9., 103. st. 1. i 3. i 215. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016).

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadno.

Takođe stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje.

U postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Pravni osnov

Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa članom 8. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 25/15). Sprovođenje ovog postupka Zakonom je stavljeno u nadležnost, organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa članom 5. stav 3. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 25/15).

Podzakonska akta koja su neposredno primenjuju tokom sprovođenje ovog postupka su:

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik RS“ broj 84/05); Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Službeni glasnik RS“ broj 30/06);

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole („Službeni glasnik RS“ broj 30/06);

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola („Službeni glasnik RS“ broj 69/05); Uredba o kriterijumima za utvrđivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli („Službeni glasnik RS“ broj 84/05).

Odlučivanje u postupku

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole podnosi se u pisanoj formi, nakon podnošenja i prijema istog, prijemna kancelarija odmah prosleđuje nadležnom organu/ organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave na razmatranje i obradu, odnosno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti od značaja za postupanje u ovoj upravnoj stvari, u roku od 1 dana (preporučeni rok).

Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Nadležni organ/organizaciona jedinica obaveštava organe i organizacije u oblasti: poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, planiranja, izgradnje, saobraćaja, energetike, rudarstva, zaštite kulturnih dobara, zaštite prirode i dr. kao i druge organe lokalne samouprave i zainteresovanu javnost (putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta) o prijemu zahteva, u roku od 5 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok) od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole.

Na zahtev drugih organa i organizacija nadležni organ/  organizaciona jedinica dostavlja kopiju zahteva za izdavanje dozvole i stavlja na uvid odgovarajuću dokumentacija, a na zahtev zainteresovane javnosti nadležni organ/ organizaciona jedinica dostavlja kopiju zahteva za izdavanje dozvole, odmah po podnošenju zahteva za izdavanje kopije ili stavljanja na uvid.

Organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti dostavljaju svoja mišljenja nadležnom organu/organizacionoj jedinici u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja (zakonski rok).

Nadležni organ/organizaciona jedinica je dužan da nacrt dozvole izradi u roku od 45 dana (zakonski rok), odnosno 30 dana (preporučeni rok) od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole. Prilikom izrade nacrta dozvole nadležni organ razmatra mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ/organizaciona jedinica je dužan da, na zahtev zainteresovanih organa i organizacija, obavesti o nacrtu dozvole  i mogućnosti  uvida  u prateću dokumentaciju zainteresovane  organe  i  organizacije (u pisanoj  formi) i zainteresovanu javnost (putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta), u roku od 5 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok) od dana prijema  takvog zahteva,  kao i da  na  zahtev drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti bez odlaganja, odmah (zakonski rok) dostavi kopiju nacrta dozvole. Organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti mogu nadležnom organu dostaviti svoja mišljenja o nacrtu dozvole, u roku od 15 dana (zakonski rok) od dana prijema obaveštenja.

Za ocenu uslova utvrđenih u nacrtu dozvole nadležni organ/organizaciona jedinica obrazuje tehničku komisiju, kojoj dostavlja nacrt dozvole zajedno sa zahtevom operatera i pratećom dokumentacijom, mišljenjima drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti datih na nacrt dozvole, u roku od 10 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok) od isteka roka za dostavljanje mišljenja organa i organizacija i predstavnika zainteresovane javnosti na nacrt dozvole.

Tehnička komisija izrađuje izveštaj u roku od 8 dana (preporučeni rok) od dana dostavljanja nacrta dozvole zajedno sa zahtevom operatera i pratećom dokumentacijom, mišljenjima drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti datih na nacrt dozvole. Tehnička komisija bez odlaganja, odmah dostavlja nadležnom organu/organizacionoj jedinici izrađeni izveštaj.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Nadležni organ/organizaciona jedinica donosi Rešenje o  izdavanju integrisane dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje integrisane dozvole, u roku od  25 dana (zakonski rok), odnosno 12 dana (preporučeni rok), od dana prijema izveštaja tehničke komisije.

Ukupan rok za izdavanje rešenja je 120 dana (zakonski rok), odnosno 100 dana (preporučeni rok), od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole. U izuzetnim slučajevima, na zahtev operatera ili na inicijativu nadležnog organa, rok se može produžiti, ali ne duže od 240 dana (zakonski rok), odnosno 200 dana (preporučeni rok) od dana prijema urednog zahteva. O produženju roka, razlozima, kao i novom roku za donošenje odluke, nadležni  organ obaveštava podnosioca zahteva.

Dozvola ima sadržaj prema Pravilniku o sadržini i izgledu integrisane dozvole („Službeni glasnik RS“ broj 30/06). Nadležni organ/organizaciona jedinica će odbiti zahtev za izdavanje dozvole ako: 1) postrojenje za obavljanje aktivnosti za koju se zahteva dozvola ne ispunjava propisane uslove; 2) na osnovu podataka i dokumentacije sadržanih u zahtevu nisu ispunjeni uslovi za primenu propisanih standarda životne sredine; 3) zahtev sadrži netačne podatke koji su od uticaja na izdavanje dozvole.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje integrisane dozvole nadležni organa/organizaciona jedinica dostavlja podnosiocu zahteva – operateru i o tome obaveštava druge organe i organizacije(u pisanoj formi) i zainteresovanu javnost (putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta) u roku od 8 dana (zakonski rok), odnosno 2 dana (preporučeni rok) od dana donošenja rešenja.

U skladu sa članom 25. Zakona i Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola („Službeni  glasnik  RS“  broj  69/05)  vrši  se  upis  u registar  izdatih  dozvola  koje  vodi  nadležni  organ/organizaciona jedinica.

Integrisana dozvola izdaje se na period koji ne može biti duži od deset godina, za jedno ili više postrojenja na istom mestu kojim upravlja isti operater.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv rešenja o izdavanju  integrisane dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje integrisane dozvole nije dopuštena žalba. Podnosilac zahteva može pokrenuti upravni spor.

Zakonski rok je: 120 dana (Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine). Preporučeni rok: 100 dana.

Zahtev

Zahtev za Izdavanje integrisane dozvole možete preuzeti ovde.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Republička administrativna taksa (iznos takse je promenljiv, informaciju o tačnom iznosu možete dobiti u kancelariji br. 6):

na žiro-račun: 840-742221843-57
sa pozivom na broj 97 93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2. Uz zahtev je, pored propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati administrativne takse.