Ko pokreće postupak i na koji način

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene  uticaja zatečenog stanja na životnu  sredinu nadležnom organu za životnu sredinu podnosi nosilac projekta za projekte koji su izgrađeni bez odobrenja za izgradnju ili se koriste bez odobrenja za upotrebu za koje se može zahtevati procena uticaja, a koji su utvrđeni Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za  koje  je  obavezna  procena  uticaja  i  Liste  projekata  za  koje  se  može  zahtevati  procena  uticaja  na  životnu  sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 114/08).

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, nosilac projekta prilaže sledeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz projekta izvedenog objekta;
 2. Izveštaj ovlašćene organizacije sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci;
 3. Grafički prikaz mikro i makro lokacije;
 4. Dokaz o uplati republičke administrativne takse.
Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Nadležni organ shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku( “Sl. glasnik RS. broj 18/2016), pribavlja po službenoj dužnosti kopiju prijave objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju i obaveštenje o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom, odnosno o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju od organizacione jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove građevinarstva.

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama i da će ih dostaviti naknadno.

Takođe stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje.

Odlučivanje u postupku

Zahtev o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu podnosi se na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu – Prilog 1 („Službeni glasnik RS“ broj 69/05) i sadrži:

 1. Podatke o nosiocu projekta;
 2. Opis lokacije;
 3. Opis karakteristika projekta;
 4. Prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;
 5. Opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;
 6. Opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu;
 7. Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja;
 8. Druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Ukoliko je zahtev o potrebi procene uticaja zatečenog stanja neuredan, nadležni organ zahteva od nosioca projekta dodatne  podatke  i  dokumentaciju  i  određuje  rok  za  njihovo  dostavljanje.  Zakonom  o  proceni  uticaja  nije  određen  rok postupanja nadležnog organa i preporučuje se rok 3 dana od dana prijema zahteva, zbog efikasnosti postupka. Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku, ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Ako je zahtev uredan, nadležni organ o podnetom zahtevu obaveštava javnost i zainteresovane organe i organizacije u roku 10 dana (preporučeni rok 5 dana) od dana prijema zahteva. Javnost se obaveštava putem najmanje jednog lokalnog lista na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem, odnosno aktivnošću planiranog projekta, a zainteresovane organe i organizacije u pisanoj formi. Predviđeno je da se obaveštavanje može vršiti i putem elektronskih medija.

Obaveštenje o podnetom zahtevu sadrži naročito podatke o:

 1. Nosiocu projekta;
 2. Nazivu, vrsti i lokaciji projekta;
 3. Mestu i vremenu mogućnosti uvida u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta;
 4. Prirodi odluke koja će biti doneta na osnovu podnetog zahteva;
 5. Nazivu i adresi nadležnog organa.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o podnetom zahtevu mogu dostaviti svoje mišljenje nadležnom organu.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Nadležni organ za zaštitu životne sredine odlučuje o podnetom zahtevu u roku od 10 dana (preporučeni rok 8 dana) od isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

U postupku odlučivanja nadležni organ uzima u obzir dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, kao i specifičnost projekta i lokacije.

Ukoliko nadležni organ donese rešenje da nije potrebna procena uticaja, navedenim rešenjem može utvrditi minimalne uslove zaštite životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.

Rešenjem da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu, nadležni organ može (ne mora) odrediti obim i sadržaj studije o proceni uticaja. Zbog efikasnosti i nepotrebnog odugovlačenja postupka preporučuje se, ukoliko su ispunjeni svi uslovi, da se rešenjem o potrebi procene uticaja odredi obim i sadržaj studije jer je on definisan zakonom.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta rešenje i o donetom rešenju obaveštava zainteresovane organe i organizacije pisanim putem, a zainteresovanu javnost  putem najmanje jednog lokalnog lista na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem, odnosno aktivnošću planiranog projekta, u roku od 3 dana od donošenja rešenja. Obaveštenje se može vršiti i putem elektronskih medija

Uputstvo o pravnom sredstvu: Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu na rešenje nadležnog organa o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja nadležnom drugostepenom organu (Pokrajinskom sekretarijatu nadležnom za poslove zaštite životne sredine odnosno Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine )Zakonom o proceni uticaja nije određen rok za podnošenje žalbe, te će se primeniti član 153. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16) koji određuje rok od 15 dana od dana obaveštenja stranke o rešenju. Nadležni drugostepeni organ dužan je da odluku po žalbi donese u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Žalba se predaje organu opštinske/gradske uprave koji je doneo rešenje.

Zakonski rok je: 33
Preporučeni rok je: 26 dana

Zahtev

Zahtev za Odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu možete peruzeti ovde.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Republička administrativna taksa (iznos takse je promenljiv, informaciju o tačnom iznosu možete dobiti u kancelariji br. 6):

na žiro-račun: 840-742221843-57
sa pozivom na broj 97 93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2. Uz zahtev je, pored propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati administrativne takse.