Ko pokreće postupak i na koji način

Nosilac projekta podnosi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu nadležnom organu za životnu sredinu, za projekte utvrđene Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 114/08).

Nosilac projekta za koji se  može  zahtevati  procena uticaja,  podnosi zahtev o  potrebi procene uticaja na obrascu propisanom  Pravilnikom  o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu – Prilog 1. („Službeni glasnik RS“, broj 69/05), koji sadrži:

 1. podatke o nosiocu projekta;
 2. opis lokacije;
 3. opis karakteristika projekta;
 4. prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;
 5. opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;
 6. opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu;
 7. opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja;
 8. druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.
Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz zahtev o potrebi procene uticaja se prilaže sledeća dokumentacija:

 1. idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
 2. grafički prikaz mikro i makro lokacije;
 3. uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;
 4. dokaz o uplati republičke administrativne takse;
 5. drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.
Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Nosilac projekta pre podnošenja Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu može zahtevati od nadležnog organa i drugih organa i organizacija potrebne podatke i dokumentaciju koji su značajni za utvrđivanje i procenu mogućih direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu. Nadležni organ i drugi organi i organizacije dužni su da u roku od 15 dana dostave nosiocu projekta tražene podatke i dokumentaciju, a u slučaju da ih ne poseduju, takođe, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva pisanim putem o tom obaveste nosioca projekta.

Od podataka koji su nadležnom organu potrebni prilikom vođenja i odlučivanja u ovoj proceduri, mogu se pojaviti, a pribavljaju se po službenoj dužnosti izvod iz urbanističkog plana ili potvrđeni urbanistički projekat, odnosno akt o urbanstičkim  uslovima,  kopija  plana i  prepis lista  nepokretnosti  (pribavljaju se  od RGZ SKN),  podaci  o privrednom društvu/preduzetniku iz APR shodno članu 9. stav 3. i članu 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016).

Izuzetno, izvod iz važećeg urbanističkog plana, odnosno drugi odgovarajući urbanistički dokument, nije potreban ako se delatnost planira u postojećem objektu čija se namena menja i ako nosilac projekta dostavi prijavu promene namene koju je potvrdio organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, a shodno stavu 2.istog člana, postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, opštinska/gradska uprava dužna je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se podaci koje traži postupajući organ – opštinska/gradska uprava mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (ZUP član 9. stav 2. i član 103.) Uvid i pribavljanje podataka koje vrši sam organ opštinske/gradske uprave vrši se odmah.

Odlučivanje u postupku

Ako je zahtev neuredan, eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku, ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava  postupanje po podnesku ili ako  je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni(rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Ako nosilac projekta ne dostavi tražene dodatne podatke i dokumentaciju u ostavljenom roku, nadležni organ će odbaciti zahtev kao neuredan, osim u slučaju ako se radi o podacima i dokumentaciji od značaja za utvrđivanje i procenu mogućih direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu koje je nosilac projekta zatražio od nadležnog organa i drugih organa i organizacija, a nije ih dobio, pre podnošenja zahteva o potrebi procene uticaja.

Ako je zahtev uredan, nadležni organ o podnetom zahtevu obaveštava javnost i zainteresovane organe i organizacije u roku 10 dana (preporučeni rok 5 dana) od dana prijema urednog zahteva o potrebi procene uticaja. Javnost se obaveštava putem najmanje jednog lokalnog lista na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem, odnosno aktivnošću planiranog projekta, a zainteresovani organi i organizacije u pisanoj formi. Predviđeno je da se obaveštavanje može vršiti i putem elektronskih medija.

Obaveštenje o podnetom zahtevu sadrži naročito podatke o:

 1. nosiocu projekta;
 2. nazivu, vrsti i lokaciji projekta čije se izvođenje planira;
 3. mestu i vremenu mogućnosti uvida u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta;
 4. prirodi odluke koja će biti doneta na osnovu podnetog zahteva;
 5. nazivu i adresi nadležnog organa.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o podnetom zahtevu mogu dostaviti svoje mišljenje nadležnom organu.

Nadležni organ za zaštitu životne sredine odlučuje o podnetom zahtevu u roku od 10 dana (preporučeni rok 8 dana) od isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti. U postupku odlučivanja nadležni organ uzima u obzir dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, kao i specifičnost projekta i lokacije.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Nadležni organ odlučuje rešenjem da li je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Ako nadležni organ donese rešenje da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu, može (ne mora) istim  rešenjem  odrediti  obim  i  sadržaj  studije  o proceni uticaja. Zbog efikasnosti i nepotrebnog odugovlačenja postupka preporučuje se, ukoliko su ispunjeni svi uslovi, da se rešenjem o potrebi procene uticaja odredi obim i sadržaj studije jer je on definisan zakonom. Ukoliko nadležni organ donese rešenje da nije potrebna procena uticaja, navedenim rešenjem može utvrditi minimalne uslove zaštite životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.

U roku 3 dana od dana donošenja rešenja, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta rešenje i o donetom rešenju obaveštava zainteresovane organe i organizacije pisanim putem, a zainteresovanu javnost   putem najmanje jednog lokalnog lista na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem, odnosno aktivnošću planiranog projekta. Obaveštenje se može vršiti i putem elektronskih medija

Uputstvo o pravnom sredstvu: Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu na rešenje nadležnog organa o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja nadležnom drugostepenom organu – Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine /pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine . Zakonom o proceni uticaja nije određen rok za podnošenje žalbe, te će se primeniti član 153. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), koji određuje rok od 15 dana od dana prijema rešenja ili obaveštenja. Nadležni drugostepeni organ dužan je da odluku po žalbi donese u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Žalba se predaje organu opštinske/gradske uprave koji je doneo rešenje.

Zakonski rok je: 33 dana
Preporučeni rok: 26 dana

Zahtev

Zahtev za Odlučivanje o potrebi uticaja na životnu sredinu možete preuzeti ovde.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Republička administrativna taksa (iznos takse je promenljiv, informaciju o tačnom iznosu možete dobiti u kancelariji br. 6):

na žiro-račun: 840-742221843-57
sa pozivom na broj 97 93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2. Uz zahtev je, pored propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati administrativne takse.