Ovaj   postupak je sastavni deo postupka za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životu sredinu. Ukoliko se utvrdi potreba izrade studije uticaja projekta na životnu sredinu, u tom istom postupku se utvrđuje i obim i sadržaj studije).

Ko pokreće postupak i na koji način

Nosilac projekta podnosi zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu,  za projekte za koji se obavezno vrši procena uticaja u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 114/08) i za projekte za koje je nadležni organ utvrdio potrebu procene uticaja.

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz Zahtev za određivanje  obima i sadržaja studije  o  proceni uticaja na životnu sredinu prilaže se i sledeća dokumentacija:

 1. idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
 2. grafički prikaz mikro i makro lokacije;
 3. uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;
 4. dokaz o uplati republičke administrativne takse;
 5. drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.
Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Nadležni organ shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), pribavlja po službenoj dužnosti. izvod iz urbanističkog plana ili potvrđenog urbanističkog projekta, odnosno akt o urbanističkim uslovima.

Od podataka koji su nadležnom organu potrebni prilikom vođenja i odlučivanja u ovoj proceduri, mogu se pojaviti, a pribavljaju se po službenoj dužnosti kopija plana i prepis lista nepokretnosti (pribavljaju se od RGZ SKN), podaci o privrednom društvu/preduzetniku iz APRa.

Shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, a shodno stavu 2. istog člana, postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, opštinska/gradska uprava  dužna je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se podaci koje traži postupajući organ – opštinska/gradska uprava mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (ZUP član 9. stav 2. i član 103.). Uvid i pribavljanje podataka koje vrši sam organ opštinske/gradske uprave vrši se odmah.

Odlučivanje u postupku

Zahtev se podnosi na  obrascu propisanom Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu – Prilog 2. („Službeni glasnik RS“ broj 69/05) i sadrži:

 1. podatke o nosiocu projekta;
 2. opis lokacije;
 3. opis projekta;
 4. prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;
 5. opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;
 6. opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta;
 7. opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja;
 8. netehnički rezime podataka navedenih od 2) do 6)
 9. podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;
 10. druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Ako je zahtev neuredan, eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku, ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava  postupanje po podnesku ili ako  je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti, osim u slučaju ako se radi o podacima i dokumentaciji od značaja za utvrđivanje i procenu mogućih direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu koje je nosilac projekta zatražio od nadležnog organa i drugih organa i organizacija, a nije ih dobio, pre podnošenja zahteva o potrebi procene uticaja.

Ako je zahtev uredan, nadležni organ o podnetom zahtevu obaveštava javnost i zainteresovane organe i organizacije u roku 10 dana (preporučeni rok 5 dana) od dana prijema zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Javnost se obaveštava putem najmanje jednog lokalnog lista na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem, odnosno aktivnošću planiranog projekta, a zainteresovani organi i organizacije u pisanoj formi. Predviđeno je da se obaveštavanje može vršiti i putem elektronskih medija. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost mogu dostaviti svoje mišljenje nadležnom organu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o podnetom zahtevu.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Nadležni organ najkasnije  u roku od 10 dana (8  dana preporučeni rok) od isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti rešenjem odlučuje o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja, uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

U roku 3 dana od dana donošenja rešenja, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta rešenje i o donetom rešenju obaveštava  zainteresovane  organe  i  organizacije  pisanim  putem,  a  zainteresovanu  javnost    putem  najmanje  jednog lokalnog lista na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem, odnosno aktivnošću planiranog projekta. Obaveštenje se može vršiti i putem elektronskih medija.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu na rešenje nadležnog organa o određenom obimu i sadržaju studije o proceni uticaja nadležnom drugostepenom organu – Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine/Pokrajinskom sekretarijatu nadležnom za poslove zaštitu životne sredine. Zakonom o proceni uticaja nije određen rok za podnošenje žalbe, te će se primeniti član 153. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16) koji određuje rok od 15 dana od obaveštavanja stranke o rešenju. Nadležni drugostepeni organ dužan je da odluku po žalbi donese u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Žalba se predaje organu opštinske/gradske uprave koji je doneo rešenje.

Zakonski rok je: 38 dana
Preporučeni rok je: 31 dan

Zahtev

Zahtev za Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu možete preuzeti ovde.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Republička administrativna taksa (iznos takse je promenljiv, informaciju o tačnom iznosu možete dobiti u kancelariji br. 6):

na žiro-račun: 840-742221843-57
sa pozivom na broj 97 93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2. Uz zahtev je, pored propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati administrativne takse.