Ko pokreće postupak i na koji način

Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom (sakupljanje i/ili transport neopasnog ili internog otpada skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inertnog otpada) podnosi svako  pravno lice/preduzetnik – operater za mesta na kojima se skladišti inertni i neopasni otpad, kao i za mehaničku pripremu neopasnog otpada za transport, i to: 1) skladišta kapaciteta manje od 10 tona inertnog otpada; 2) skladišta kapaciteta  manje  od  dve  tone  neopasnog otpada  i 3) slučaj testiranja koje se vrši radi utvrđivanja tehničko tehnoloških parametara ponovnog iskorišćenja otpada u svrhu pribavljanja podataka radi sprovođenja procedure za izradu studije o proceni uticaja.

Zahtev se podnosi u pisanoj formi organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 61.   Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10 i 14/16). Sadržaj zahteva je propisan članom 61. st. 3.  Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ broj 36/09, 88/10 i 14/16).

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz pisani zahtev podnosilac zahteva – operater prilaže: dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Pravni osnov

Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa članom 61. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10 i 14/16).

Podzakonski akt koji se neposredno primenjuju tokom sprovođenje ovog postupka je:

Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada („Službeni glasnik RS“ broj 73/10).

Odlučivanje u postupku

Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom, nakon podnošenja i prijema istog, prijemna kancelarija odmah prosleđuje nadležnom organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave na razmatranje i obradu, odnosno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti od značaja za postupanje u ovoj upravnoj stvari.

Nadležni organ/organizaciona jedinica utvrđuje da li zahtev ima propisanu sadržinu i priloge, a ukoliko je zahtev nepotpun  ili  neuredan,  u roku od  15  dana  (zakonski  rok),  odnosno  1  dana  (preporučeni rok)  od prijema zahteva od operatera zahteva da dostavi dokaze i dokumentaciju potrebnu za dopunu zahteva i određuje rok za njihovo dostavljanje. Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Nakon razmatranja zahteva i priložene dokumentacije, nadležni organ izrađuje potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom, u roku od 14 dana (zakonski rok), odnosno 1 dana (preporučeni rok), od prijema urednog zahteva.

Sadržaj potvrde propisan je Pravilnikom o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada („Službeni glasnik RS“ broj 73/10).

Nakon izrade, potvrda se potpisuje i dostavlja pisarnici istog dana radi otpremanja, tj. rok je odmah.

Rok za otpremanje potvrde radi dostavljanja stranci je 1 dan od dana izrade iste. Potvrda se dostavlja podnosiocu zahteva.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Na izdatu potvrdu podnosilac zahteva može izjaviti prigovor rukovodiocu organa koji je izdao potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom, u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke.

Zakonski rok je: 30 dana (Zakon o opštem upravnom postupku). Preporučeni rok: 3 dana.

Zahtev

Potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole upravljanja otpadom možete preuzeti ovde.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Republička administrativna taksa (iznos takse je promenljiv, informaciju o tačnom iznosu možete dobiti u kancelariji br. 6):

na žiro-račun: 840-742221843-57
sa pozivom na broj 97 93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2. Uz zahtev je, pored propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati administrativne takse.